Lundbergs återinför utdelningen

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökande intäkter och lägre resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår att utdelningen återinförs.
Lundbergföretagens VD Fredrik Lundberg.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2020 till 446 kronor per aktie, jämfört med 388 kronor per aktie den 31 december 2019. Den 23 februari 2021 var motsvarande 445 kronor per aktie.

Nettoomsättningen steg 1,9% till 5 220 miljoner kronor (5 124).

Rörelseresultatet blev 2 333 miljoner kronor (13 509), med en rörelsemarginal på 44,7% (263,6).

Resultatet före skatt var 2 266 miljoner kronor (13 450). Här ingår resultat från andelar i intresseföretag och joint venture med 1 634 miljoner kronor (2 092), värdeförändringar förvaltningsfastigheter och derivat med -495 miljoner kronor (1 504) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 167 miljoner kronor (9 158) samt en nedskrivning på noll miljoner kronor (-109).

Resultatet efter skatt blev 2 245 miljoner kronor (11 098), en minskning med 79,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 8,69 kronor (22,29), vilket innebär en minskning med 61,0% mot föregående år.

Styrelsen föresår en utdelning på 3,50 kronor per aktie (0).

Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och uteblivna utdelningar samt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i Hufvudstaden.

Lundbergs har i januari och februari 2021 köpt 1,0 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor, 1,5 miljoner aktier i Sandvik för 329 miljoner kronor och 0,5 miljoner B-aktier i Skanska för 104 miljoner kronor.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 748 miljoner kronor (1 174) under helåret 2020.

Lundbergs, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 220 5 124 1,9%
Rörelseresultat 2 333 13 509 -82,7%
Rörelsemarginal 44,7% 263,6%
Resultat före skatt 2 266 13 450 -83,2%
Nettoresultat 2 245 11 098 -79,8%
Resultat per aktie, kronor 8,69 22,29 -61,0%
Utdelning per aktie, kronor 3,50 0