Nu störst i Sverige

Drygt 11,4 miljarder kronor drog affärsjuristerna in i fjol. Av dessa stod Vinge för nästan 12 procent och byrån är nu störst i landet. Men har festen kommit av sig? Den osäkerhet som coronaviruset har medfört är omöjlig att bortse ifrån.

Förra året var ett nytt rekordår för landets affärsjurister. När böckerna för 2019 har stängts och summerats visar det sig att de samlade arvodesintäkterna för branschen har ökat med närmare 8 procent jämfört med 2018. Totalt drog de 57 byråerna på årets lista in drygt 11,4 miljarder kronor på sin juridiska expertis.

Den stora skrällen är dock branschens tronskifte. Vinge, som år efter år har minskat det intäktsmässiga avståndet till Mannheimer Swartling, kan numera titulera sig Sveriges största affärsjuristbyrå. Efter en tillväxt på 9 procent och samlade arvodesintäkter på 1341 miljoner kronor passerade Vinge branschkollegan med en marginal på 8 miljoner kronor.

– Fjolåret var ett rekordår för oss. Det var en god tillväxt i marknaden till följd av en stark konjunktur och vi lyckades hantera detta på bästa möjliga sätt. Tillväxt är visserligen inget självändamål men det är ett kvitto på att vi utvecklas åt rätt håll, så ur det perspektivet känns det givetvis mycket bra, säger Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge.

– Vi växte inom samtliga verksamhetsområden och såg en god efterfrågan inom exempelvis fastigheter och kapitalmarknad. Men dragloket var givetvis M&A, fortsätter hon.

M&A står för omkring 40 procent av Vinges intäkter. Och bakom fjolårets siffror döljer sig stora uppdrag i anslutning till exempelvis AMF:s köp av Bergvik skog från Billerud Korsnäs, familjen af Jochnicks utköp av Oriflame och fastighetsbolaget SBB:s bud på Hemfosa. Och givetvis jättenoteringen av EQT.

– Eftersom vi var lead counsel för EQT i samband med noteringen sysselsatte det väldigt många av våra medarbetare. Dels var vi rådgivare i den mycket omfattande noteringsprocessen, men även en rad andra av våra verksamhetsområden var inblandade i skatterelaterade frågor eller frågor rörande bolagsstruktur.

Trots ökade intäkter ökade inte Vinges personalstyrka nämnvärt under fjolåret. Antalet advokater minskade till och med, från 142 till 127 personer, medan antalet biträdande jurister ökade från 125 till 145 stycken.

– Det var ett intensivt år men vi lyckades hantera det på befintlig personalstyrka med en högre beläggning. Nu ser vi en inbromsning, även om 2020 för Vinges del började starkare än exempelvis 2018, och då tack vare andra områden än försäljningar och förvärv. Grundförutsättningarna finns där och tillväxtpotentialen är god men osäkerheten är stor och grumlar spåkulan, säger Maria-Pia Hope.

I dagsläget är det nästintill omöjligt att diskutera affärer och näringsliv utan att snabbt komma in på coronavirusets framfart och dess inverkan på världsekonomin. För Vinge har situationen inneburit många frågeställningar från klienter som vill ha råd gällande hur de bör kommunicera och agera gentemot sin personal.

– Vi hamnar mitt i dialogen och det är många som vill ha hjälp att navigera under rådande förhållanden, säger Maria-Pia Hope.

Även på andra byråer med verksamhet inom arbetsrätt tycks behovet av rådgivning kring pandemin vara stort. Detta bekräftas av advokatbyrån Cederquists managing partner Tone Myhre-Jensen. Hon menar att innevarande år kan delas in i före respektive efter vecka 8.

– Hade du frågat mig om läget innan sportlovet hade mina svar säkerligen varit annorlunda. Vårt år började starkare än 2019 men nu återstår det att se. Och då tänker jag inte bara specifikt på vår bransch utan på den makroekonomiska utvecklingen generellt. Att mars månad kommer att påverkas står redan klart, men det blir först under andra kvartalet som vi kommer kunna se hur allvarlig inverkan på marknaden som virusutbrottet verkligen har, säger Tone Myhre-Jensen.

Även om 2019 känns avlägset i dag så var det ett rekordår även för Cederquist. Byrån växte över hela linjen och arvodesintäkterna ökade med 7 procent till 367 miljoner kronor.

– Vi överträffade alla förväntningar, vilket var mycket starkt, inte minst då vi kom från rekordåret 2018. Transaktioner, tvister och specialistområdena, alla delar gick bra. Och även om 2019 inte var det stora noteringsåret så arbetade vi med ett par bud i 20-miljardersklassen. Dels företrädde vi Hemfosa när bolaget förvärvades av SBB, och dessutom bistod vi det tyska fastighetsbolaget Vonovia vid deras köp av svenska Hembla, säger Tone Myhre-Jensen.

Även på andra byråer är dagsläget präglat av osäkerhet. Men Anders Fast, managing partner för den internationella advokatjätten Baker McKenzie i Sverige, är ändå relativt hoppfull.

– Hade du frågat mig om framtiden för ett par veckor sedan så hade jag varit superpositiv. Nu är jag bara positiv. Jag tror inte att coronautbrottet kommer att försätta oss i någon riktig mardrömssituation, men man vet förstås aldrig, säger Ander Fast.

Han kan blicka tillbaka på ett starkt bokslut för Baker McKenzies brutna räkenskapsår 2018/2019. Byråns arvodesintäkter passerade 200 miljoner kronor och slutade på 212 miljoner kronor efter en tillväxt på 9 procent. Han medger att marknaden för IPO:er visserligen stannade av under fjolåret, men nämner samtidigt att kapitalanskaffning, förvärv på kapitalmarknaden och riskkapitalaffärer även är fortsatt drivande.

– Kinesiska direktinvesteringar i Sverige ligger på relativt höga nivåer och den nordiska marknaden är fortfarande attraktiv. Här finns många intressanta aktörer inom spännande branscher, och bland de affärer som vi har arbetat med återfinns företag från exempelvis spelutvecklingssektorn, bilindustrin och energisektorn.

Baker McKenzie var även rådgivare till Hitachi när de köpte ABB Power Grid i en av fjolårets absolut största transaktioner och det största köp ett japanskt företag någonsin har genomfört. Och situationen ser trots allt fortsatt ljus ut, inte minst med tanke på byråns internationella ställning.

– Jag ser det som en stor fördel för oss i och med att vi är del i en stor global organisation. Dels kan vi attrahera internationell uppmärksamhet för nordiska transaktioner och dels får vi internationella uppdrag för nordiska bolag. Vi växer och tar marknadsandelar. Flödet är starkt och jag ser en god aktivitet på både köp- och säljsidan. Dessutom deltar vi i ett par globala affärer som leds härifrån Sverige, säger Anders Fast.

Även om han inte är överdrivet orolig för Baker McKenzies del, så flaggar han dock för att den senaste tidens turbulens på marknaden i kombination med en inbromsning för branschen nog gjort situationen rätt ansträngd för del byråer.

– Jag skulle nog säga att vi har örat mot marken rätt bra och noterar kanske att vissa byråer har en lägre beläggning än tidigare. Det gäller kanske främst vissa medelstora byråer. Tidigare skedde det tillräckligt med affärer för att det skulle räcka till alla. Nu är det färre och då är det the usual suspects som får uppdragen. Det handlar ofta om samma grupp av byråer, tre-fyra internationella och ungefär lika många lokala byråer, de större och mer välrenommerade, säger Anders Fast.

Även Gabriel Albemark, managing partner på Eversheds Sutherland, ser en viss kategori av byrå som mest utsatt i dagsläget.

– Många byråer kommer att känna av situationen som uppstått i och med corona och det kommer absolut att innebära ett hack i kurvan. Samtidigt är vi en internationell byrå och på så sätt mer hedgeade. Jag skulle vara betydligt mer oroad i dag om jag satt på en medelstor svensk byrå.

Under 2019 uppgick Eversheds Sutherlands arvodesintäkter till 102 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 65 miljoner kronor för 2018. Tillväxten var med andra ord hela 57 procent, och en anledning till detta var att byrån till 2019 lyckades knyta nya medarbetare till sig.

– Totalt handlade det om fem partners och åtta biträdande jurister som vi plockade från MAQS och dessa har kommit in mycket väl i verksamheten och bidragit med nya uppdrag. Generellt går det väl att säga att M&A gick mycket bra liksom aktiemarknadsdelen. Vi har sett ett intresse från bland annat irländska och tyska företag för att notera sig i Stockholm. Även fintechbranschen har inneburit en hel del uppdrag, om än inte så stora, säger Gabriel Albemark.

– Vi har många globala jättar bland klienterna och ur deras perspektiv är Sverige fortsatt en intressant marknad. På transaktionssidan betyder den svaga kronan att det fortfarande är rimliga värderingar på svenska techbolag jämfört med exempelvis amerikanska.

För MAQS del var avhoppen till Ever­sheds Sutherland bara en del av turbulensen inför 2019. Även byråer som Hannes Snellman, Setterwalls och Walthon lockade över folk. Ekonomiskt innebar det dåvarande Stockholmskontorets splittring ett kraftigt avbräck, och MAQS arvodesintäkter sjönk med 60 miljoner kronor till 276 miljoner kronor.

Det största intäktstappet, såväl procentuellt som i absoluta tal, står Lindahl för. Arvodesintäkterna föll med 43 procent från 776 miljoner kronor till 442 miljoner kronor. Även detta kan i huvudsak förklaras med turbulens i Stockholm, med ett upplöst kontor som följd. Lindahls vd Tobias Wåhlén tar dock siffrorna med lugn.

– Den verksamhet vi bedriver i dag är helt likvärdig både avseende storlek och nyckeltal med tidigare år, om vi bortser helt från det tidigare Stockholmskontoret. Verksamheten utvecklades väl och vi såg faktiskt en markant ökning av intäkterna mätt per delägare under 2019, säger han.

Det är givetvis frivilligt för en byrå att dela med sig av sina siffror till Affärsvärlden Affärsjuridiks kartläggning. Ett fåtal byråer som exempelvis Sigeman & Co och Törngren Magnell har aldrig velat delta. Samtidigt tycks majoriteten anse att undersökningen fyller en funktion och bidrar därför med sina uppgifter. Ett högt deltagande är givetvis även en förutsättning för att kunna ge en samlad bild av branschen. I år har sju byråer som medverkade i fjolårets undersökning valt att avstå. En av dessa är EY Law. Byrån som tidigare har varit med i kartläggningen uppger att de har svårigheter att få fram uppgifterna. Enligt den senaste årsredovisningen för EY Law AB, som ingår i en koncern vars kärnverksamhet kretsar kring revision och finansiell information, så minskade byråns nettoomsättning under det senaste räkenskapsåret med 6 procent, från 55 till 52 miljoner kronor.

De övriga sex byråerna är Carler, Front, Andulf, Kastell, Marlaw och Osborne Clarke. Hur dessa har gått vet vi inte, men den sistnämnda, Osborne Clarke vars arvodesintäkter för 2018 landade på 28 miljoner kronor, låter meddela att ”vår organisation är så pass liten i dagsläget att den inte kan anses vara relevant”.

Hur branschens utveckling under 2019 hade sett ut om samtliga siffror var tillgängliga är givetvis omöjligt att sia om, men att tillväxten skulle varit lägre än 7 procent är inte en långsökt tanke. Och med rådande osäkerhet och den inbromsning som tycks ha pågått på marknaden under en tid blir det intressant om fler byråer får svårt att få fram siffror till nästa gång.

– I de mer utsatta branscherna ser vi redan nu omstruktureringar, vinstvarningar och neddragningar. För oss affärsjurister märks det kanske hittills mest av ett stiltje på transaktionsmarknaden. Men detta är bara en ögonblicksbild. Den stora frågan är hur långvarig situationen kommer att bli och vilken påverkan pandemin kommer att få på ekonomin i stort, säger Tone Myhre-Jensen på Cederquist.

Av de största byråerna är White & Case den byrå som växte mest i fjol. Under de tre senaste åren har de haft en omsättningstillväxt i Sverige med 30 procent och nådde nu ett omsättningsrekord på 400 miljoner kronor.

Jan Jensen är Office Executive Partner på Stockholmskontoret.

– Det återspeglar vår internationella affärsmodell med många cross-border-affärer. Globalt växer byrån också, inte minst i USA och Asien, och detta i snabbare takt än andra Global Elite-firmor, säger han.

Handelskrig och upptrappade konflikter påverkar världsmarknaden. Globalt tappade M&A-marknaden jämfört med 2018 samtidigt som den amerikanska M&A-marknaden gick desto bättre, drivet av större transaktioner inom tekniksektorn samt vård och omsorg.

– I Sverige ser vi nu ett ökat fokus på hållbara investeringar, framför allt när det gäller investeringar i företag som har ett hållbart miljötänk. Vi ser att större företag fortsätter använda M&A som ett sätt att komma åt innovation både genom att investera tidigt i startup-bolag eller köpa upp mogna teknikföretag, säger Jan Jensen och tillägger:

– Svenska fintechbolag, främst de som erbjuder olika betalningslösningar, fortsätter att vara högintressanta för såväl svenska som utländska aktörer, och vi har sett flera större affärer inom ”payments” de senaste åren, som  Visa, Klarna, Paypal och Izettle. Även infrastrukturinvesteringar fortsätter att öka i intresse hos utländska investerare, inte minst hos pensionsfonder och infrastrukturfonder, framför allt inom energisektorn, telekom och fiberoptik.

Den affär som väckte mest uppmärksamhet medialt i Sverige under 2019 som White & Case var involverade i är köpet av Vinggruppen ur Thomas Cook-konkursen, där White & Case var rådgivare till ett konsortium av köpare.

– Juridiskt var den affären väldigt teknisk och mångfacetterad, och genomfördes över flera jurisdiktioner i hög hastighet på mycket kort tid.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.