Platzer vittnar om avvaktande fastighetsmarknad – förvaltningsresultatet steg

Fastighetsbolaget Platzer, som är koncentrerade till Göteborgsregionen, redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet. Även hyresintäkterna är högre än jämfört med fjolåret.

Platzers hyresintäkter uppgick till 286 miljoner kronor under andra kvartalet (276), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 220 miljoner kronor (210), en ökning med 4,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 172 miljoner kronor (149), en ökning med 15,4 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 145 miljoner kronor (287), en minskning med 49,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,20 kronor (2,37), vilket innebär en minskning med 49,4 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 88,34 kronor (75,73) per den 30 juni.

Bolagets vd P-G Persson uppger i rapporten att covid-19 har lett till en avvaktande fastighets- och hyresmarknad i Göteborg.

”En tydlig konsekvens av corona är att både fastighetsägare och potentiella hyresgäster har avvaktat med att ta beslut om att göra affärer, vilket inneburit att både fastighetsmarknaden och hyresmarknaden har varit klart trögare än normalt under andra kvartalet”, säger P-G Persson

”I det korta perspektivet innebär den minskade efterfrågan att vi inte kommer igång med våra planerade projekt kopplade till hyresgästanpassningar i den takt vi önskar och även att vi i detta kvartalet gör en försiktigare värdering av våra pågående projekt, vilket påverkar våra värdeökningar och även vår substansvärdestillväxt. På längre sikt påverkas vi som bolag av en sämre hyresmarknad med en minskad uthyrningstakt genom att våra fastigheter inte blir fyllda och att vi därmed inte får in hyresintäkter i den utsträckning vi har räknat med”, fortsätter P-G Persson.

”En avvaktande fastighetsmarknad innebär i det korta perspektivet också att det är svårare att nå våra tillväxtmål för 2020”, avslutar P-G Persson.

Platzer, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 286 276 3,6%
Driftöverskott 220 210 4,8%
Förvaltningsresultat 172 149 15,4%
Nettoresultat 145 287 -49,5%
Resultat per aktie, kronor 1,20 2,37 -49,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 88,34 75,73 16,7%