Starkt avslut på året från SBAB

Statliga bolånejätten SBAB redovisar för det fjärde kvartalet siffror som på samtliga rader är bättre än i fjol. Det mest utmärkande är att banken saknade kreditförluster för perioden.
SBAB
Foto: Sebastian Davidsson / SvD / TT
De totala intäkterna uppgick till 1 019 miljoner kronor (877).

Räntenettot uppgick till 1 010 miljoner kronor (877).

Kreditförlusterna uppgick till positiva 2 miljoner kronor (-10).

Rörelseresultatet blev 619 miljoner kronor (540).

Nettoresultatet blev 486 miljoner kronor (418).

”Konkurrensen på bolånemarknaden var hård under året. Vår nyutlåning för bolån blev under det fjärde kvartalet med 19,6 mdkr ändå ett av de starkaste någonsin. Under året ökade vår bolåneutlåning netto med 19,3 mdkr och vår marknadsandel ökade till 8,47 procent från 8,42 procent”, säger VD Klas Danielsson.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2020.

”Förslaget stärker SBAB:s kapitalisering och möjliggör fortsatt tillväxt samt stärker positionen mot framtida ökade kapitalkrav”, heter det.

SBAB, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Intäkter 1 019 877 16,2%
Räntenetto 1 010 877 15,2%
Kreditförluster 2 -10
Rörelseresultat 619 540 14,6%
Nettoresultat 486 418 16,3%