Tradedoubler ökar omsättningen och nettoresultatet

Tradedoubler redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.
Omsättningen steg 1,8% till 285 miljoner kronor (280).

Ebitda-resultat blev 16 miljoner kronor (12).

Resultatet före skatt var 4,5 miljoner kronor (-5,6).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-6,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 14,5 miljoner kronor (-36,9).

Likvida medel uppgick till 56,2 miljoner kronor (25,3).

Under tredje kvartalet 2020 nådde skattemyndigheterna i Storbritannien och Sverige en ömsesidig överenskommelse i fråga om dubbelbeskattning som beskrivs i årsredovisningen 2019 på sidan 28. Utfallet resulterade i att skatteeffekten fördelas mellan de två jurisdiktionerna i lika stor andel.

Tradedoubler har under tidigare perioder bokfört en skattefordran på 14 miljoner kronor relaterad till denna fråga, men baserat på slutligt avtal mellan behöriga myndigheter erhålls en kontant skatteåterbetalning på cirka 6 miljoner kronor för moderbolaget medan dotterbolaget i UK förväntas erhålla en uppdelning mellan kontant skatteåterbetalning på cirka 1 miljoner kronor och återstående erhålls som outnyttjade skatteavdrag.

Detta har resulterat i en nedskrivning på cirka 7 miljoner kronor under tredje kvartalet. De reviderade deklarationerna kommer att lämnas in under fjärde kvartalet. De redovisande värdena baseras på mest troliga utfall.

Tradedoubler, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 285 280
EBITDA 16 12
EBITDA-marginal 5,6% 4,3%
Resultat före skatt 4,5 -5,6
Nettoresultat -3,0 -6,2
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet 14,5 -36,9
Likvida medel 56,2 25,3