Trelleborg omorganiserar och gör miljardnedskrivningar

Trelleborg genomför en omorganisation och en nedskrivning om totalt 3,2 miljarder kronor.

Trelleborg genomför organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av lönsamheten måste ske.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I den nya organisationen kommer Trelleborg att bestå av tre affärsområden, jämfört med nuvarande fem. Därutöver skapas ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling.

I samband med förändringen görs också ej kassapåverkande nedskrivningar av sysselsatt kapital om 3.200 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas i Trelleborgs rapport för det fjärde kvartalet 2019. Den största delen av nedskrivningen avser immateriella tillgångar, däribland goodwill-poster, enligt Trelleborg.

“Vi sätter nu ett starkare fokus på våra strategiskt välpositionerade affärer. Det handlar om fortsatt utveckling och investeringar i såväl organisk tillväxt som olika slags tilläggsförvärv, som på olika sätt kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment. Parallellt pågår en intensiv strategisk översyn av de enheter som kommer att ingå i Verksamheter under utveckling. Jag vill vara tydlig med att vi ställer krav på att lönsamheten ska förbättras betydligt inom en 12-24-månadersperiod för att dessa verksamheter ska ingå i koncernen. Under tiden förbättringsarbetet pågår kommer vi kontinuerligt utvärdera olika strukturella alternativ”, kommenterar vd Peter Nilsson.

Följande affärsområden kommer att ingå i den nya organisationen:

Trelleborg Industrial Solutions med fokus på polymerbaserade nischapplikationer och infrastrukturprojekt

Trelleborg Sealing Solutions med fokus på polymerbaserade tätningslösningar

Trelleborg Wheel Systems med fokus på däck till off-highwayfordon

Trelleborg Coated Systems och Trelleborg Offshore & Construction upphör som affärsområden.

Trelleborg Industrial Solutions kommer framöver att bestå av befintlig verksamhet, Trelleborg Coated Systems verksamhet för belagda vävar samt Trelleborg Offshore & Constructions verksamhet för marina lösningar och infrastrukturprojekt. I samband med förändringarna flyttas viss verksamhet från Trelleborg Industrial Solutions till Verksamheter under utveckling. Efter omorganisationen och baserat på senaste 12-månadersperioden var Trelleborg Industrial Solutions årliga försäljning cirka 10.800 miljoner kronor med en rörelsemarginal om cirka 11 procent.

Trelleborg Sealing Solutions berörs inte av organisationsförändringarna.

Trelleborg Wheel Systems påverkas endast marginellt av att dess verksamhet för cykeldäck överförs till Verksamheter under utveckling.

Det nya rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling kommer att bestå av:

Trelleborg Coated Systems verksamhet för tryckdukar

Trelleborg Offshore & Constructions olja- & gasverksamhet

Trelleborg Industrial Solutions svenska och estniska verksamheter för formgodskomponenter

Trelleborg Industrial Solutions tjeckiska verksamhet för formgodskomponenter och tekniska gummiprodukter samt Trelleborg Wheel Systems verksamhet för cykeldäck.

Verksamheter under utveckling omsatte de senaste 12 månaderna cirka 3.900 miljoner kronor med svag lönsamhet. Respektive verksamhet kommer att drivas självständigt och rapportera till Trelleborgs ekonomi- och finanschef, Ulf Berghult, som kommer att vara övergripande ansvarig för Verksamheter under utveckling.

Nedskrivningarna på 3.200 miljoner kronor är relaterade till Verksamheter under utveckling och är en följd av tillgångarnas bedömda framtida resultatutveckling, och ska ses mot bakgrund av det uppskattade marknadsvärdet. Till följd av den nya organisationsstrukturen kommer omstruktureringskostnaderna öka med cirka 50 MSEK, fördelat på 2019 och 2020.

“Med den rådande konjunkturutveckling vi ser för Verksamheter under utveckling måste vi göra nedskrivningar som kommer att påverka resultatet med 3.200 miljoner kronor. Detta ska dock inte hindra koncernen att göra fortsatta investeringar och tilläggsförvärv”, kommenterar Ulf Berghult, ekonomi- och finanschef för Trelleborg.

Trelleborgs styrelse avser att föreslå en utdelning för 2019 på samma nivå som för 2018, det vill säga 4:75 kronor per aktie.

“Styrelsen har beaktat dagens kommunicerade förändringar och anser att de inte påverkar koncernens utdelningskapacitet. Med den information som finns tillgänglig idag avser styrelsen föreslå årsstämman en oförändrad utdelning för verksamhetsåret 2019, det vill säga 4:75 kronor per aktie”, skriver bolaget.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här