Viss återhämtning på arbetsmarknaden

Säsongsrensade och utjämnade data visar på ett förbättrat arbetsmarknadsläge jämfört med det tredje kvartalet 2020, skriver SCB.
Arbetslöshet
Foto: Jessica Gow/TT

Under fjärde kvartalet 2020 uppgick

Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta minskade med 71.000 personer (icke säsongsrensat) till 5,059 miljoner under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Andelen sysselsatta minskade med 1,1 procentenheter till 67,1% under fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt ökade andelen arbetslösa ökade med 1,6 procentenheter till 7,9%. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 3,6%.

Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning för det fjärde kvartalet.

Dock visar säsongsrensade och utjämnade data på ett förbättrat arbetsmarknadsläge jämfört med det tredje kvartalet 2020.

Säsongsrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetslösa med 15 000 och en minskning av andelen arbetslösa med 0,3 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Samtidigt visar säsongsrensade och utjämnade data att antalet sysselsatta uppgick till 5 068 000, vilket var en ökning med 38 000 personer jämfört med det tredje kvartalet 2020.

Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 3,6%.