Volati bedömer att bolaget kan lämna aktieutdelningar under 2021 utan påverkan på stöd under 2020

Industrigruppen Volati har inte lämnat utdelning på preferensaktien sedan årsstämman den 25 juni 2020.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Bolaget har under senare tid mottagit ett ökande antal frågor från aktieägare rörande bolagets syn på framtida aktieutdelningar avseende stam- och preferensaktierna i bolaget. Volati lämnar därför ett förtydligande och framtida utdelningar, enligt ett pressmeddelande.

Volatis styrelse har inte fattat beslut kring eventuella utdelningar under 2021, men bolaget konstaterar att det står styrelsen fritt att föreslå extra eller ordinarie bolagsstämma att besluta om sådana utdelningar.

En faktor avseende beslut om eventuell utdelning är mottagna stöd för korttidsarbete. Sådant korttidsstöd har huvudsakligen använts under perioden fram till 30 juni 2020 och främst avsett affärsområdet Akademibokhandeln, vars butiksverksamhet har påverkats negativt av den pågående coronapandemin.

Koncernen som helhet har använt 11 miljoner kronor i korttidsstöd fram till den 30 juni 2020 och 2 miljoner kronor efter den 30 juni 2020. Inget bolag i koncernen har utnyttjat något korttidsstöd för perioden efter den 1 december 2020. Tack vare stöden har omfattande permitteringar kunnat undvikas.
Moderbolaget har inte nyttjat något korttidsstöd och har inte heller under 2020 fått någon utdelning eller något koncernbidrag från bolagen i Volatikoncernen som har fått stöd.

Bolaget bedömer därför att Volati kan genomföra aktieutdelningar under 2021 utan påverkan på sådant stöd för korttidsarbete som enskilda bolag i Volatikoncernen har erhållit ifrån Tillväxtverket under 2020.

Volati vill även förtydliga att det löper en räntesats om 10,5 procent på icke utbetalt belopp i utdelning på preferensaktier. Denna skall också utbetalas och tillfalla preferensaktieägarna innan utdelning kan ske på stamaktierna.