Wallenstam ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar högre hyresintäkter och ett ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2021, jämfört med samma kvartal året innan.
Hans Wallenstam.
Hyresintäkterna steg till 585 miljoner kronor (536), en ökning med 9,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 462 miljoner kronor (424), en ökning med 9,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 358 miljoner kronor (310), en ökning med 15,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 946 miljoner kronor (446). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 477 miljoner kronor (187), värdeförändringar på finansiella instrument med 105 miljoner kronor (12) och värdeförändringar på syntetiska optioner med noll miljoner kronor (-51).

Resultatet efter skatt blev 828 miljoner kronor (344), en ökning med 140,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,50 kronor (1,10), vilket innebär en ökning med 127,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 107,20 kronor per aktie (95,10) per den 30 september, en uppgång på 12,7 procent.

”Som jag tidigare har kunnat konstatera, fungerar vår affärsmodell väldigt bra även i tuffare tider. Det visar sig inte minst i vårt resultat där exempelvis driftnettot ökar med 10 procent för delåret, och förvaltningsresultatet med 13 procent”, kommenterar VD Hans Wallenstam i delårsrapporten.

”Vi fortsätter att producera nya hem, nyligen byggstartade vi vår 10 000:e lägenhet sedan millennieskiftet. Genom allt det arbete vi gör för att utveckla våra fastigheter och bygga nya, så skapar vi vår egen tillväxt, vilket känns helt fantastiskt”, fortsätter Hans Wallenstam.

Wallenstam, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 585 536 9,1%
Driftöverskott 462 424 9,0%
Förvaltningsresultat 358 310 15,5%
Resultat före skatt 946 446 112,1%
Nettoresultat 828 344 140,7%
Resultat per aktie, kronor 2,50 1,10 127,3%
Substansvärde per aktie, kronor 107,20 95,10 12,7%