K-Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Jacob Karlsson VD K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, vd. Foto: Pressbild
Hyresintäkterna uppgick till 63,0 miljoner kronor (49,0), en ökning med 28,6 % mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 42,3 miljoner kronor (34,5), en ökning med 22,6 % mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 25,1 miljoner kronor (19,5), en ökning med 28,7 % mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 200,7 miljoner kronor (111,3), en ökning med 80,3 % mot föregående år.

Substansvärde per aktie var 19,46 kronor per aktie, en ökning med 14 % jämfört med vid årsskiftet och en ökning med 40 % sedan 30 juni förra året.

Antal lägenheter i förvaltning ökade till 2 305 (1 865) och antalet byggstartade lägenheter minskade till 456 (619). Antal lägenheter i pågående byggnation steg till 1 699 (1 249) och antal lägenheter under projektutveckling ökade till 5 522 (2 888).

”Vi står numera på fyra ben som vart och ett genererar positivt kassaflöde och resultat och som i symbios med varandra skapar en helt unik affärsmodell och mervärden för koncernen. Vi är så mycket mer än ett traditionellt fastighetsbolag. Faktum är att för det första halvåret har hela 60 % av resultatet genererats i projektutveckling, byggnation och prefab. 40 % har genererats i fastighetsförvaltning. Min uppfattning är att det är först när man äger hela processen som man kan säkerställa ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led”, skriver vd Jacob Karlsson.

K-Fastigheter, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 63,0 49,0 28,6%
Driftöverskott 42,3 34,5 22,6%
Förvaltningsresultat 25,1 19,5 28,7%
Nettoresultat 200,7 111,3 80,3%
Substansvärde per aktie, kronor 19,46 13,86