Är tvättroboten från Aerowash flygfärdig?

Aerowash har nyligen fått en genombrottsorder på sin tvättrobot för flygplan. Bolaget behöver rörelsekapital och genomför därför en företrädesemission. Värderingen är låg och skulle 2018 komma nära ledningens bedömning så finns det god uppsida i aktien. Risken är hög.

Stockholmsbaserade Aerowash utvecklar tvättrobotar för flygplan. Bolaget driver också sedan 2009 en tvättservice åt Finnair i Helsingfors.

En viktig milstolpe i Aerowash historia är lanseringen i augusti av det nya systemet AW12 som är en nästan helautomatiserad tvättrobot. I augusti fick Aerowash en order på tre system som ska levereras till Air Canada. Ordervärdet är 8,3 Mkr.

AW12 är den mest automatiserade tvättroboten på marknaden vilket resulterar i att planen kräver färre mantimmar att tvättas. Idag tvättas nästan alla flygplan i världen manuellt. Ett passagerarplan tar cirka 20-40 timmar att tvätta beroende på storlek. Med AW12 kan en operatör klara det på en bråkdel av tiden. Att flygplanen inte är i bruk under rengöringen innebär en kostnad för flygbolagen. Rena plan innebär bättre säkerhet och minskad bränsleförbrukning. Argumenten för att investera i tvättrobotar är bra framför allt för medelstora till stora flygbolag på vältrafikerade flygplatser i utvecklade länder.

Aerowash noterades på Aktietorget i februari i år. Bolaget genomför nu en företrädesemission (se faktaruta i slutet) på 6 Mkr. Erbjudandet omfattar även en teckningsoption som i bästa fall kan ge bolaget ytterligare 3 Mkr nästa sommar. Pengarna behövs för att finansiera den tänkta tillväxten.

Beskedet till marknaden i samband med listningsemissionen var att bolaget skulle nå break-even 2017. Om så blir fallet eller inte hänger på när leverans sker till Air Canada. Årets tre första kvartal omsatte Aerowash 4,9 Mkr. Intäkterna är hänförliga till tvättjänsterna som utförs åt Finnair. Resultat efter skatt uppgick till -3 Mkr. Intäkterna från systemordern till Air Canada intäktsförs vid leverans.

Aerowash November 2017
VD: Niklas Adler
Styrelseordförande: Jan Nilsson
Antal anställda: 15
Nyckelpersoners ägande: Cirka 41 %
Lista: Aktietorget
Aktiekurs: 5,20 kr
Antal aktier ink. utspädn: 3,7 miljoner
Börsvärde: 20 Mkr
Nettokassa: 4 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -4 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.
NYEMISSIONEN:
Teckningskurs: 5,40 kr / aktie
Erbjudande: 6 Mkr
Rådgivare: Partner Fondkommission
Sista anmälan (*) 24/11
(*) Ofta en dag tidigare via annan än rådgivare.

Börsplus syn på Aerowash

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med små intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Aerowash ägs till stor del av bröderna Niklas och Joakim Adler (49 procent av rösterna via A-aktier) som också har betydande teckningsåtaganden i emissionen motsvarande cirka 40 procent av beloppet. Efter genomförd emission kommer de att äga cirka 40 procent av Aerowash tillsammans. Stor ägare är också New Equity Venture International (NEVI) som äger cirka 20 procent av bolaget före emissionen. I vilken utsträckning NEVI deltar i emissionen är oklart. NEVI är ett Aktietorgsnoterat investmentbolag med fokus på mindre bolag.

Att bröderna Adler väljer att delta fullt ut i emissionen skickar en bra signal och med en betydande insats är deras incitament att leda Aerowash till framgång stort.

2. Track record nyckelpersoner

Vd och styrelseledamot Niklas Adler har en bakgrund som advokat. I snart 10 år har han jobbat med Nordic Ground Support varifrån Aerowash kommer. Bolagen är helt separerade idag förutom att de delar lokaler och ägs av bröderna Adler. Niklas bror Joakim Adler har också varit med och startat Aerowash och är ekonomiansvarig samt styrelseledamot.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Flygmarknaden har haft en stark utveckling och Boeing bedömer att antalet flygplan kommer att öka framöver. Det finns cirka 23 500 civila flygplan globalt idag och de tvättas en gång per 30–45 dagar. Marknaden för tvättrobotar är uppskattningsvis ett par tusen stycken. Ett fåtal flygbolag disponerar en stor del av flygplansflottan. I Europa är uppskattningen att de 30 största bolagen disponerar 95 procent av planen. Det är bra för Aerowash som därmed har en tydligt definierad och ganska snäv kundgrupp.

Aerowash jobbar med distributörer. Avtal finns på plats i Spanien, Portugal och Kanada. Avsiktsförklaringar finns för Kina, Indien och Egypten. Ambitionen är att rulla på snabbare nu och ha flera distributörer på plats i Europa, Asien och Nordamerika redan under första halvåret 2018. Är en distributörsstrategi rätt väg att gå? Med en tydligt definierad kundgrupp borde bolaget själv kunna bearbeta flyg- och servicebolag.

Efter genombrottsordern till Air Canada är självförtroendet på topp. Aerowash har som målsättning att leverera 8-10 orders under 2018. Produktionskapaciteten är två system per månad. Intäkterna består förutom i tvättroboten av systemuppdateringar, reservdelar och service.

Systemet är patentsökt. Uppskattningsvis tar det ett år innan vi vet om patentet blir godkänt. Hur ska Aerowash agera om patentet inte går igenom?

Det verkar bara finnas en konkurrent. Svenska bolaget Aviator Group erbjuder en halvautomatisk tvättlösning. Aviator Group är en stor koncern med över 2000 anställda med ett komplett serviceutbud för flygbolag.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Framgångsrik leverans till Air Canada
 • Tvättrobotar vinner acceptans på marknaden vilket ger nya order.
 • Fulltecknad nyemission och pengar som räcker till break-even
 • Aerowash kan muta in en nisch och/eller få ett patent

En framgångsrik leverans till Air Canada kommer att vara viktigt. Air Canada har en flotta på 170 flygplan och är med i Star Alliance. Blir Air Canada en nöjd kund kan det ge ringar på vattnet. Efter det är fler orders prio ett. Den pågående kapitaliseringen är kritisk.

Här följer Börsplus syn på potentialen i ett optimistiskt scenario.

Aerowash Idag Tänkbart 2018
Värdedrivare (i) Fler orders och distributörer Marknadsacceptans
Uppnådd nivå Värdedrivare Större order till Air Canada Omsättning 25 MSEK
Värderingsmodell (ii) e.m PS 5
Resultatnivå, årstakt Cirka -4 Mkr Breakeven
Börsvärde, Mkr (iii) 20 Mkr 125
Optimistisk vinstchans (iv) 530%

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för att förstå bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i ”förhoppningsbolag” är genombrottsorder, kundintag, nya marknader, licensavtal, regulatoriska godkännanden eller nya produktlanseringar.

(ii) Värderingsmodell avser börsvärde i förhållande till värdedrivaren. Idag är värderingen implicit, alltså vad börsvärdet ger för värdering jämfört med den uppnådda nivån av värdedrivaren. I en tänkbar framtid bedömer Börsplus vad som kan vara en rimlig värdering givet att värdedrivaren utvecklats till en högre uppnådd nivå.

(iii) Börsvärde idag respektive ett tänkbart framtida börsvärde givet optimistiska antaganden om utvecklingen för värdedrivaren samt en rimlig värdering av bolaget i en sådan framtid.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

Aerowash bedömer att bolaget kommer att sälja 8-10 system under 2018. Det ska resultera i god lönsamhet. I övrigt har bolaget valt att inte kommunicera finansiella mål och prognoser. Ett system ger intäkter på cirka 3 Mkr. Med sju sålda system 2018 är en rimlig uppskattning att omsättningen hamnar på 25 Mkr inklusive intäkter från servicebolaget i Finland. Det skulle kunna resultera i att Aerowash når breakeven. En nischad aktör med låg konkurrens som nått marknadsacceptans brukar belönas med höga p/s-multiplar på börsen. Ett börsvärde på 125 Mkr känns inte orimlig då (p/s 5). Kan Aerowash på sikt nå 10 procent av den bedömda marknaden kan en försäljning av 100 system vara möjligt och i så fall är bolaget en rejäl framgång.

Aerowash har en ambitiös utrullningsplan för 2018. Lyckas bolaget bara till viss del med det blir effekten att nyhetsintensiteten kommer att vara hög. Uppmärksamhet och många pressmeddelanden är en viktig faktor för att driva upp aktiekursen i microcap-bolag.

Pessimistiskt scenario

Aerowash underliggande marknad, flygbranschen, är rejält konjunkturkänslig. Det stämmer också till eftertanke att behovet av tvättrobotar inte verkar vara så stort att andra än två små svenska bolag redan tagit tag i marknaden. Man kan också undra över ekonomin. Är det värt att betala 3 Mkr för utrustning som sparar ofta väldigt lågavlönade arbetstimmar?

43 procent av den pågående nyemissionen är säkerställd genom teckningsåtaganden men trots det finns det en reell risk att Aerowash inte fyller emissionen eftersom aktien i skrivande stund handlas till emissionskurs. Sker det får alternativa finansieringslösningar sökas vilket innebär risk och osäkerhet.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Aerowash har snålt med kapital även om nyemissionen lyckas. Efter återbetalning av lån finns bara cirka 4 Mkr i kassan. Vi har svårt att se hur det ska räcka (trots intäkter på väg från Air Canada). Vår tro är att kapitalbehovet är större men att ledning och huvudägare satsar på försäljningsframgångar under 2018 och därför räknar med en stigande aktiekurs så att ytterligare en nyemission kan genomföras till en högre värdering. Teckningsoptionen som medföljer i emissionen kan resultera i ett tillskott på ytterligare 3 Mkr men är osäker då den är beroende av aktiekursens utveckling. Det är därför rimligt att räkna med ytterligare en nyemission.

Aerowash har flugit under radarn. Få känner till bolaget och aktien har usel likviditet. Skulle ledningens förhoppningar om ett betydande marknadsgenombrott under 2018 besannas är dock uppsidan stor. Vi ser som sagt ytterligare kapitalbehov och förseningar skulle ställa till det för bolaget. Risken får betraktas som hög men det är en investering som kan passa bra för microcap-fantaster.

FAKTARUTA – Mer om företrädesemissionen

Teckningsperioden pågår mellan den 10/11 och 24/11. Handel med uniträtter pågår t o m 22/11. Sex uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av tre aktier och en teckningsoption. Priset per unit i nyemissionen är 16,20 kronor vilket ger ett pris per aktie på 5,40 kronor. Teckningsoptionen är gratis. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i juni 2018. Priset blir 60 procent av snittpriset 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018 dock högst 8,10 kronor. Emissionskursen 5,40 kronor per aktie motsvarar en premoney-värdering på cirka 12 Mkr. Ofta kommer man in som billigast genom att köpa uniträtter och delta i emissionen istället för att köpa aktien direkt. Den som köper uniträtter måste många gånger meddela sin bank att hen vill utnyttja rätterna. Det finns också möjlighet att delta utan företrädesrätt. Då är man inte garanterad aktier utan får bara tilldelning om emissionen inte blir fulltecknad. Hur man ska agera då får man undersöka hos sin bank. Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare i nyemissionen.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = KöpOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här