Odinwell – Läker tiden alla sår?

Noteringsaktuella Odinwell utvecklar en teknologi för produkter inom avancerad sårvård. Marknadspotentialen är stor. Men vägen till kommersiellt genombrott lång.
Odinwell – Läker tiden alla sår? - Odinwell
Odinwell Maj 2021
VD: Klas Arildsson
Styrelseordförande: Susanne Olauson
Antal anställda: 3
Nyckelpersoners ägande: Cirka 12 %
Lista: Spotlight Stock Market
Teckningskurs: 5,00 kr
Antal aktier efter notering: 20,1 miljoner
Börsvärde: 100 Mkr
Nettokassa: 30 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -10 Mkr prognos 2021
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på antal aktier efter IPO

Odinwell (teckningskurs 5 kr) är ett utvecklingsbolag inom avancerad sårvård. Med hjälp av bolagets teknologi är tanken att man skall kunna se och mäta hur såret läker under plåstret/bandaget utan att behöva ta av det. Exempelvis svårläkta sår som bensår, fotsår eller brännskador. Nyttan är att läkprocessen skall gå snabbare samtidigt som risken för infektioner minskar. I förlängningen medför det lägre kostnader för vården.

Bolaget grundades 2019 och är en avknoppning från medicinteknikbolaget Redsense Medical, som säljer alarm för att identifiera blodläckage vid dialys. Odinwell har idag tre anställda och huvudkontor i Halmstad.

Odinswells patenterade teknologi baseras på optisk fiber (ljus) och består av sensorer som ska mäta exempelvis tillkomst av blod, vätska, infektion, temperaturförändringar och tryckförändringar på såret. Tanken är att vidareutveckla sårvårdsplattformen de kommande två åren. En prototyp av plattformen väntas vara klar Q4 2021. Marknadslansering planeras under andra halvåret 2023.

Odinwell kommer inte att tillverka slutprodukten, utan enbart ett lager av sensorer. Planen är att inleda samarbete med sårvårdsbolag som säljer plåster/bandage och att Odinwells teknologi skall integreras i dessa produkter.

Tanken är att intäktsmodellen skall baseras på tre olika modeller.

 • Dels licensproduktion där sårvårdsbolagen tillverkar sensorerna själva och integrerar dem i deras produkter. Odinwell får då ta del av licensintäkter.
 • Den andra modellen innebär att Odinwell tillverkar sensorerna som sedan sårvårdsbolagen köper in och integrerar i deras slutprodukter.
 • Därutöver ser Odinwell möjlighet att inleda samarbete med partners inom sårvård för att applicera bolagets teknologi inom andra användningsområden. Detta ligger dock sannolikt en bit fram i tiden.

Odinwell genomför nu företrädesemission inför listning på Spotlight Stock Market. Erbjudandet uppgår till 30 Mkr och bolaget väntas tillföras 26,7 Mkr efter emissionskostnader. 36% eller 12 Mkr är på förhand säkrat av teckningsåtagare, (3,6 Mkr, från en av grundarna Patrik Byhmer) samt avsiktsförklaringar (7,4 Mkr), från andra befintliga ägare.

Befintlig ägare i Odinwell (som erhållit aktier i och med deras ägande i Redsense Medical) har företrädesrätt. Det kommer inte ske någon handel med teckningsrätter. Men det går även att teckna aktier utan teckningsrätter.

Hälften av emissionslikviden skall användas till marknadsföring och lansering samt valideringsstudier som skall bedrivas av Odinwell i samarbete med andra sårvårdsbolag. 20% av emissionslikvididen skall gå till utveckling och förvärv av automatiseringsutrustning av bolagets sensorer. Resterande del av pengarna (30%) skall gå till rekryteringar av teknisk kompetens.

DISCLAIMER

Disclaimer: Afv skriver alltid analyser på alla bolag som ska notera sig. I fallet Odinwell har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Odinwell också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

LÄS OM AKTUELLA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Odinwell
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 3
Teckningskurs 5,00 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 30 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 100 Mkr
Emissionskostnad Cirka 3 Mkr (11,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 12%
Investerare som ska teckna i IPO Patrik Byhmer via bolag (12% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Tre flaggor
Sista teckningsdag 2021-06-03
Beräknad första handelsdag 2021-06-09
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Tre flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 312 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar tre flaggor i Odinwell

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

Odinwell har ett produktutvecklingsavtal med Nestero Holding. Om Nestero uppfyller vissa delmål kan Nestero vid tre tillfällen få teckningsoptioner som ger dem rätt att köpa aktier i Odinwell till aktiekurs som motsvarar kvotvärdet (0,036 kr). Detta kan leda till en utspädning om 15 procent räknat på antalet aktier efter aktuell IPO. Det är oklart när de tre tillfällena infaller. Vi hissar en flagga.

# Täta personkopplingar

Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.

Styrelseordförande Susanne Olauson och styrelseledamot (och tillika Odinwells största ägare) Patrik Byhmer är gifta. Patrik Byhmer äger därtill tillsammans med Odinwells CTO ett bolag (Nestero Holding) som Odinwell har ett väsentligt avtal med gällande patenträttigheter och produktutveckling. I ovanstående finns det inslag som berör flaggorna ”Tveksamma incitament” och ”Märkliga avtal” men vid en sammantagen bedömning landar vi att vi hissar en flagga för täta personkopplingar.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

Flera personer i Odinwells styrelse och ledning har enligt prospektet verkat i bolag som fått anmärkningar. Bland bolagen som nämns finns Redsense Medical (flera personer i styrelse och ledning är verksamma däri), Seventh Sense Adventures Holding (det bolag varigenom Patrik Byhmer äger aktierna i Odinwell) och det tidigare Spotlightnoterade Aqualiv (där Patrik Byhmer var delaktig). Vi hissar en flagga.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ ODINWELL

Det här är ett utvecklingsbolag utan intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

De största ägarna i Odinwell är aktieägarna i Redsense Medical som erhållit aktier i Odinwell via så kallad Lex Asea-utdelning. Nyckelpersoner i Odinwell äger drygt 12% av aktierna. Den absoluta merparten av aktierna ägs av Patrik Byhmer som är medgrundare tillika styrelseledamot i Odinwell. Byhmer tecknar för 3,6 Mkr i emissionen och äger därmed 11,9% av aktierna efter förestående emission.

Odinwells andra medgrundare är Patrik Strömsten. Han är teknikchef (CTO) på bolaget och äger 25 000 aktier. Strömsten äger nämligen hälften av aktierna i konsultbolaget Nestero Holding AB som äger 50 000 aktier i Odinwell. Den andra halvan ägs av Patrik Byhmer. Nestero har även avtal med Odinwell gällande produktutveckling.

Afv noterar att det finns ett optionsavtal med bolaget Nestero som kan ge väsentlig utspädning för aktieägarna i Odinwell. Det rör sig om 20%. Villkoren är inte tydliga, vilket föranlett en varningsflagga från IPO-guiden. Upplägget handlar om att optionerna ska ge Nestero ersättning för utvecklingsarbete på produkten. Optionerna faller ut när en färdig prototyp finns och en viss teknisk utvecklingsnivå nåtts. Upplägget är godkänt av en bolagsstämma i Redsense i november 2020.

VD Klas Arildsson äger 15 000 aktier motsvarande 0,1% av kapitalet i bolaget. Av prospektet framgår inte om Arildsson kommer teckna mer aktier. I samtal med Affärsvärlden uppger Klas Arildsson att han planerar att försvara i sin andel i emissionen (och således teckna cirka 5 000 aktier). Den pågående emissionen medför en utspädning på 30% för befintliga ägare i Odinwell.

Styrelseordförande Susanne Olauson äger inga aktier. Olauson är för övrigt gift med Patrik Byhmer.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD Klas Arildsson har lång erfarenhet från medicinteknikområdet och har tidigare arbetat på Gambro, Baxter Inc och Getinge. Arildsson har arbetat med produktutveckling, logistik och produktion och verkar ha relevant kompetens inom området. I börssammanhang känner vi igen Arildsson som styrelseordförande för Dignitana, som är verksamma inom skalpkylning samt styrelseledamot i Redsense Medical. Arildsson har varit VD på Odinwell sedan våren 2021.

Patrik Byhmer är grundare av Redsense Medical och bolagets VD samt medgrundare av Odinwell. Byhmer har tidigare arbetat på bland annat Procter & Gamble, samt varit affärsområdeschef på Etac som säljer medicinteknisk utrustning.

Ordförande Susanne Olauson har de senaste 20 åren arbetat inom olika roller inom hälsovårdsområdet. På Redsense Medical och Mundipharma International. Patrik Strömsten är teknisk chef (CTO). Han har bakgrund som entreprenör och affärsutvecklare.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Svårläkta och kroniska sår är ett stort problem ur såväl ett patient- som samhällsperspektiv. Då det medför lidande för patienterna och samtidigt driver kostnader för vården. Globalt sett är detta en mångmiljardindustri. Marknaden för avancerad sårvård uppgick 2016 till 10,4 miljarder dollar och väntas växa med knappt 5% årligen fram till 2022. De samlade samhällskostnaderna för de komplikationer som uppkommer är större än så.

Odinwells teknologi använder optisk mätning av förändringar i till exempel temperatur, tryck eller av sårvätska och blod. Teknologin skickar in en ljussignal som registreras av sensorer som placerats ut i ett mycket tunt lager, och integrerats i ett traditionellt förband/bandage. Vanliga förband och plåster är uppbyggda av många lager. Tanken är att det ”smarta plåstret/förbandet” skall kunna skicka data till en server som sedan kopplas upp mot datorer eller exempelvis en smartphone eller en smart klocka.

Komponenterna i Odinwells teknologi skall tillverkas med hjälp av 3D-printing. Odinwell har köpt in en 3D-printer för 4,4 Mkr till bolagets utvecklingsavdelning i Göteborg. Prototypen skall vara klar Q4 2021. Tack vare 3D-printing är bolagets plan att redan under 2022 kunna uppnå en kapacitet om fem ”rullar” av sensorer per dygn. Tanken är att tillverka sensorlagren på en slags rulle som smidigt kan integreras i kunders existerande industriella produktionslinjer. Odinwell har patent på bolagets egenutvecklade teknologi som löper till 2038/2039.

En viktig parameter är att smarta plåster med teknologi från Odinwell inte kommer kosta allt för mycket jämfört med konventionella plåster och bandage.

Bolagets sårvårdsplattform utvecklas i bolagets lokaler i Mölnlycke i Göteborg. Lokalerna väntas vara färdigställda under Q2 2021. Odinwell planerar att rekrytera personer för att stärka utvecklingsorganisationen. Bolagets nuvarande teknikchef (CTO), Patrik Strömsten, kommer successivt att lämna över sin CTO-roll under 2022, men samtidigt fortsätta att leda en betydande del av utvecklingsarbetet. Att det sker förändringar under utvecklingsprocessen är en risk.

Planen framöver är att färdigställa prototypen under fjärde kvartalet i år för att därefter kunna säkerställa validering av temperatur mellan 35-42 grader. Odinwell planerar att upprätta ett så kallad Advisory Board som skall ha fokus på marknad och försäljning.

En nyckelkomponent för Odinwell är att inleda samarbete med ett eller flera sårvårdsbolag. Marknaden är generellt sett fragmenterad och består både av större konglomerat som Investorägda Mölnlycke Healthcare, 3M, Smith & Nephew, Coloplast med flera, men även mindre aktörer. Att Odinwell har framgång på denna punkt är den absoluta enskilt viktigaste värdedrivaren eftersom Odinwell själva inte kommer sälja någon slutprodukt utan tillhandahålla komponenter i form av sensorer till sårvårdsbolagen.

I samtal med Affärsvärlden uppger VD Klas Arildsson att det inte finns några direkta konkurrenter. Däremot finns det kompletterande produkter för kroniska och svårläkta sår.

Svenska bolaget Absorbest som är baserat i Kisa har utvecklat en produkt som heter DryMax Sensor, som består av en elektronisk sensor som känner av när förbandet är mättat. Absorbest verkar rönt en del framgångar inom sårvård och omsatte under 2019 drygt 80 Mkr med en rörelsemarginal (Ebit) på cirka 11%. För den som är extra intresserad finns här en artikel om Drymax Sensor. Produkten DryMax erhöll godkänt CE-märke under slutet av 2020 och planeras att lanseras på marknaden under 2022.

Odinwells teknologi innehåller till skillnad från DryMax inga elektroniska sensorer utan är i stället baserad på fotoner (ett slags ljusspektra). Förbandet/plåstret som potentiellt kommer innehålla teknologi från Odinwell kan därmed sorteras som vanligt avfall när det är förbrukat, då det inte innehåller batterier. Det huvudsakliga materialet i Odinwells teknik är nämligen silikonfiber. Eftersom Odinwells teknik kommer integreras i slutprodukterna är det sårvårdsbolagen som kommer ansvara för regulatoriska godkännanden som CE-märkning och FDA-godkännande i USA. Odinwell kommer dock anpassa sensorerna för att uppfylla nödvändiga standarder och kriterier för detta.

Att stora globala spelare som exempelvis Mölnlycke Healthcare utvecklar en konkurrerande teknik är en risk. Den potentiella nyttan med Odinwells teknologi är stor då den skulle kunna minska risken för infektion vilket leder till lägre behov av exempelvis antibiotika. Odinwell ser sin teknologi som ett komplement snarare än en direkt konkurrent till exempelvis Mölnlycke Heathcares produkter.

Under 2022 planerar Odinwell att inleda en valideringsstudie för att samla in data som styrker fördelarna med teknologin. Ambitionen är också att starta ytterligare valideringsstudier tillsammans med sårvårdsbolag. Att studierna påvisar att teknologin fungerar är såklart centralt.

2023 är målsättningen att ett globalt sårvårdsbolag lanserar produkter där Odinwells teknologi är integrerad. Exakt vilka marknader det handlar om är för tidigt att säga. Många av de stora sårvårdsbolagen är verksamma globalt.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Positiv studiedata för en eller flera valideringsstudier som påvisar att teknologin fungerar.
 • Samarbetsavtal med sårvårdsbolag.
 • Odinwells teknologi integreras i en befintlig och/eller ny produkt från ett sårvårdsbolag och når försäljningsframgångar.

För Odinwells del handlar förtroendet för bolaget handlar nästan uteslutande om framgångsrika studieresultat för bolagets valideringsstudier och att produkten kan integreras i sårbolagens produkter.

OPTIMISTISKT SCENARIO

Odinwell Idag Tänkbart 2024
Avklarad milstolpe Teknikplattform utvecklad och under fortsatt utveckling 30 Mkr i licensintäkter och stark tillväxt
Kommande värdedrivare (i) Samarbete med sårvårdsbolag, prototyp klar, inleda valideringsstudie Global expansion och nya produktlanseringar där teknologin integreras
Värderingsmodell (ii) e.m. EV/S 12x
Resultatnivå, årstakt Cirka -10 Mkr Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 100 Mkr 360 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 250%

Om studieresultaten från valideringsstudien blir lyckosamma och Odinwell sluter ett eller flera avtal med globala sårvårdsbolag, som lanserar produkter med bolagets teknologi så är uppsidan enkelt uttryck stor. Kanske väljer Odinwell att sälja exklusiva rättigheter till en samarbetspartner och erhåller licens/royaltyintäkter baserat på försäljningen eller satsar bolaget på icke exklusiva avtal. Att vara beroende av en enskild kund är också en risk.

Den mest intressanta intäktsmodellen är upplägget med licensintäkter. Det innebär i praktiken att Odinwell inte behöver tillverka sensorerna själva utan den biten tar bolagets samarbetspartner helt hand om. Odinwell behöver då inte binda något vidare kapital. 30 Mkr i licensintäkter skulle sannolikt kunna värderas till 10-12 gånger omsättningen.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Innan teknologin är bevisad i valideringsstudier samt kliniska sammanhang bör investerare utgå från att ett totalt misslyckande och förlust av kapital är en möjlighet. Att Odinwells teknologi endast används i ett fåtal produkter och blir en nischprodukt för särskilt svårläkta sår är en möjlighet. Det centrala handlar hur som helst om teknologin integreras i produkter på marknaden eller ej.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Börsvärdet är cirka 100 Mkr givet teckningskursen och en fulltecknad emission. Då finns en nettokassa på cirka 30 Mkr, som kommer spenderas under kommande år. Odinwell har därutöver kortfristiga placeringar på knappt 16 Mkr.

Marknaden för avancerad sårvård är stor och smarta plåster och bandage borde kunna öka patientnyttan och minska vårdkostnaderna för samhället.

Under 2021 är en viktig värdedrivare att prototypen färdigställs. Att Odinwell inleder diskussioner och samarbeten med sårvårdsbolag är en förutsättning och grundfundament för att bolaget skall lyckas på sikt. Detta eftersom Odinwells teknologi är en komponent i slutprodukten. Något annat som är centralt är att priset för ett bandage/plåster som innehåller Odinwells teknologi inte markant överstiger priset på konventionella lösningar.

Marknadspotentialen är som sagt lockande. Men vägen till kommersiell framgång är lång och Odinwell är fortsatt i en tidig fas av utvecklingen. Insynsägandet inspirerar inte. Värderingen sticker heller inte ut som låg givet riskerna.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

 • Håll dig till ämnet
 • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser

Annons från Absolicon