Academedias nettoresultat över förväntan

Utbildningsbolaget Academedia redovisar ett nettoresultat som slog förväntningarna med 38,5%. Det justerade rörelseresultatet kom dock in något under förväntningarna.

”Verksamhetsårets andra kvartal visar på en fortsatt hög efterfrågan på Academedias utbildningar. Inom vuxenutbildningen är söktrycket högt och i skolsegmenten var elevtillväxten 4,4% i kvartalet. Sammantaget ökade koncernens omsättning med 5,5%. Marginalen ökade inom samtliga segment förutom förskolesegmentet som i Tyskland påverkats negativt av den pågående pandemin”, kommenterar VD Marcus Strömberg i rapporten, och tillägger:

”Marginalökningen inom grund-och gymnasieskola var ett resultat av fler barn och elever men också till del av god kostnadskontroll och lägre kostnader då aktiviteter har fått ställas in eller senareläggas på grund av pandemin. Coronapandemin påverkar i hög grad den dagliga verksamheten, vår stabila affärsmodell och höga grad av digital kompetens klarar dock de påfrestningar pandemin skapar.”

Omsättningen steg 5,5% till 3 436 miljoner kronor (3 258). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 440.

Rörelseresultatet blev 273 miljoner kronor (201). Rörelsemarginalen var 7,9% (6,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 224 miljoner kronor (150), väntat var 230, med en justerad rörelsemarginal på 6,5% (4,6).

Resultatet före skatt var 173 miljoner kronor (98).

Resultatet efter skatt blev 133 miljoner kronor (75), analytikerkonsensus 96.

Resultat per aktie hamnade på 1,26 kronor (0,71).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 932 miljoner kronor (652).

Academedia, Mkr Q2-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 3 436 3 440 -0,1% 3 258 5,5%
Rörelseresultat 273 201 35,8%
Rörelsemarginal 7,9% 6,2%
Rörelseresultat, justerat 224 230 -2,6% 150 49,3%
Rörelsemarginal, justerad 6,5% 6,7% 4,6%
Resultat före skatt 173 98 76,5%
Nettoresultat 133 96 38,5% 75 77,3%
Resultat per aktie, kronor 1,26 0,71 77,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 932 652 42,9%

Konsensusdata från Factset