Assa Abloys intäkter och resultat slog analytikernas förväntningar

Låsbolaget Assa Abloy redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.
Assa Abloy. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Omsättningen steg 18,5 % till 23 648 miljoner kronor (19 953). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 23 091.

Rörelseresultatet blev 3 589 miljoner kronor (2 097), väntat rörelseresultat var 3 484. Rörelsemarginalen var 15,2 % (10,5).

Resultatet före skatt var 3 441 miljoner kronor (1 892).

Resultatet efter skatt blev 3 212 miljoner kronor (1 400), analytikerkonsensus 2 455.

Resultat per aktie hamnade på 2,89 kronor (1,26).

Operativt kassaflöde ökade med 6 % och uppgick till 3 627 miljoner kronor (3 418).

”Under de senaste månaderna har vi sett tecken på att fler marknader öppnar upp igen parallellt med att vaccin rullas ut. Detta har lett till ökad rörlighet och aktivitetsnivå i de flesta av våra kärnmarknader. I kombination med den kraftigt minskade aktivitetsnivån förra året ledde detta till en rekordstor organisk tillväxt på 23 % under andra kvartalet. EMEIA, som påverkades mest av nedstängningarna under 2020, rapporterar en organisk tillväxt på 39 % med stark tillväxt i alla regioner. Americas växte 26 % och Entrance Systems tillväxt uppgick till 21 % där samtliga marknader och produktområden växte starkt. Även Global Technologies rapporterar stark organisk tillväxt om 17 %, men volymerna är fortsatt lägre i de reserelaterade segmenten jämfört med innan pandemin. Återhämtningen för Asia Pacific går långsammare till följd av fortsatta restriktioner och nedstängningar i flera marknader och den organiska tillväxten var stabil”, kommenterar vd och koncernchef Nico Delvaux i delårsrapporten.

”Efterfrågan i flera marknader har gradvis förbättrats och omsättningen är nu, justerad för valuta, tillbaka till eller över nivåerna före pandemin i EMEIA, Americas och Entrance Systems. Vi skiftar därför fokus till att öka vår lönsamma tillväxt, något vi beskrev mer ingående på vår kapitalmarknadsdag i maj. En viktig drivkraft för tillväxt är uppgradering av den installerade basen till elektromekaniska produkter och lösningar, en övergång som pandemin har påskyndat. Detta ger också möjligheter att öka de återkommande intäkterna från licenser och programvaror. Skiftet mot mer hållbara lösningar är en annan viktig tillväxtkraft. Vår produktutveckling kommer fortsätta att vara vital för båda dessa initiativ.

”Eftersom råmaterialkostnaderna fortsatte att öka under andra kvartalet så har vi genomfört flera prishöjningar för att motverka kostnadsökningarna. Under kvartalet har vi arbetat med att hantera bristen på vissa komponenter. Genom goda arbetsinsatser hanterade vi komponentbristerna och logistikbegränsningarna på ett effektivt sätt, samtidigt som vi bibehöll vår kundservice på en hög nivå”.

”När vi ser framåt förväntar vi att mobiliteten och efterfrågan i flera marknader och segment kommer att normaliseras förutom inom de reserelaterade vertikalerna där restriktionerna försenar vår återhämtning. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kolleger arbeta på våra långsiktiga tillväxtplaner för att öka vår lönsamma tillväxt”, avslutar Nico Devaux.

Assa Abloy, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 23 648 23 091 2,4% 19 953 18,5%
Rörelseresultat 3 589 3 484 3,0% 2 097 71,1%
Rörelsemarginal 15,2% 15,1% 10,5%
Resultat före skatt 3 441 1 892 81,9%
Nettoresultat 3 212 2 455 30,8% 1 400 129,4%
Resultat per aktie, kronor 2,89 1,26 129,4%

Konsensusdata från Factset