Bättre än väntat från Vitrolife

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat men företaget upprepar att andra kvartalet kommer att bli svagt.
Foto: Chris Cross
Omsättningen steg 7,1 procent till 334 miljoner kronor (312). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 330. I lokala valutor var försäljningen upp 5 procent och utgjordes av organisk tillväxt.

Ebitda-resultat blev 116 miljoner kronor (126), väntat 110, med en ebitda-marginal på 34,7 procent (40,4). Valutaförändringar påverkade ebitda positivt med 10 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 94 miljoner kronor (104), väntat rörelseresultat var 89. Rörelsemarginalen var 28,1 procent (33,3).

Resultatet före skatt var 104 miljoner kronor (110), analytikerkonsensus 90.

Resultatet efter skatt blev 80 miljoner kronor (86), analytikerkonsensus 70.

”Efter balansdagen har den negativa försäljningstrenden från slutet av första kvartalet till följd av covid-19 accelererat. Försäljningen under de första veckorna i april uppgick till cirka en tredjedel av motsvarande period under föregående år. Minskningen beror på ett flertal faktorer som att länder har infört restriktioner som exempelvis karantänsregler som gör det svårt eller omöjligt att
genomföra IVF-behandlingar. I vissa länder, som exempelvis Storbritannien, har myndigheter beordrat kliniker att upphöra med IVF-behandlingar med vissa undantag”, skriver vd Thomas Axelsson i rapporten.

Han uppger vidare att det finns indikationer på att efterfrågan kommer att öka under andra delen av det andra kvartalet genom att kliniker i många länder nu planerar för att återuppta behandlingar i närtid. Men sett som helhet väntas det andra kvartalet bli svagt.

”Det är till följd av den snabba utvecklingen svårt att göra en tillförlitlig prognos för det andra kvartalet men utifrån nuvarande försäljningsnivå och att vi inte förväntar oss en snabb återhämtning är bedömningen att det andra kvartalet kommer att bli mycket svagt för Vitrolife”, konstaterar Thomas Axelsson.

Vitrolife upprepar att de långsiktiga marknadsutsikterna i huvudsak är oförändrade och bolaget förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig framtid.