Castellum minskade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Castellum ökade de totala intäkterna något samtidigt som förvaltningsresultatet backade ett par procent i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Henrik Saxborn, Castellum.
Henrik Saxborn, Castellum.

De totala intäkterna steg till uppgick till 1 502 miljoner kronor (1 476), en ökning med 1,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 019 miljoner kronor (1 038), en minskning med 1,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 779 miljoner kronor (794), en minskning med 1,9% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 896 miljoner kronor (630). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 607 miljoner kronor (3), värdeförändringar på finansiellt innehav med 491 miljoner kronor (noll) och värdeförändringar på derivat med 19 miljoner kronor (-167).

Resultatet efter skatt blev 3 840 miljoner kronor (482), en ökning med 696,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 13,90 kronor (1,76), vilket innebär en ökning med 689,8% mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 220 kronor per aktie (193) per den 31 mars.

Nettouthyrningen i första kvartalet uppgick till 40 miljoner kronor (99).

– Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för 10 miljarder kronor i två affärer och göra stora värderingsvinster, kommenterar Henrik Saxborn, VD i Castellum i delårsrapporten.

Castellum, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 1 502 1 476 1,8%
Driftöverskott 1 019 1 038 -1,8%
Förvaltningsresultat 779 794 -1,9%
Resultat före skatt 2 896 630 359,7%
Nettoresultat 3 840 482 696,7%
Resultat per aktie, kronor 13,90 1,76 689,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 220 193 14,0%