Catena ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period 2019. Även hyresintäkterna står sig högre i förhållande till fjolåret.
Hyresintäkterna uppgick till 315,2 miljoner kronor (300,1), en ökning med 5,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 252,8 miljoner kronor (226,8).

Förvaltningsresultatet uppgick till 184,0 miljoner kronor (160,1), en ökning med 14,9% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 481,6 miljoner kronor (344,3), och per aktie 12,77 kronor (9,13).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 223,34 kronor (194,07).

”Hittills har Catena påverkats i mindre grad av pandemin, följdeffekterna av covid-19 har snarare accelererat utvecklingen för den digitalt drivna handeln”, säger VD Benny Thögersen i rapporten.

Han uppger vidare att det råder en hög aktivitet och att förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda.

”Projektutvecklingen har de senaste åren varit intensiv och Catena har på kort tid etablerat flera nya, attraktiva logistikpositioner. Vi växer också med förvärv, vilket är ett utmärkt verktyg för oss att balansera projekten med, då vi inte blir beroende av markanvisningar eller detaljplaneprocesser”, säger Thögersen.

Catena, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 315,2 300,1 5,0%
Driftöverskott 252,8 226,8 11,5%
Förvaltningsresultat 184,0 160,1 14,9%
Nettoresultat 481,6 344,3 39,9%
Resultat per aktie, kronor 12,77 9,13 39,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 223,34 194,07 15,1%