Chefsanalytikern: Ser ljus i tunneln

Fallet i BNP verkar blir mindre dramatiskt än befarat, skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
Nordea Torbjörn Isaksson

”Vi betraktar den senaste statistiken och noterar att tunneln tycks vara kortare än tidigare befarat. Orsaken är inhemsk motståndskraft”, så inleder Nordeas Torbjörn Isaksson sin morgonrapport där han noterar att det verkar som om BNP-fallet blir mindre dramatiskt än tidigare bedömt.

Riksbanken och Konjunkturinstitutet senaste beräkningar pekade på en nedgång runt 7 procent för helåret, och Nordeas prognos har legat på en nedgång på 6 procent. Men nu verkar det som om BNP snarare kommer falla med 4 till 5 procent för helåret. En av anledningarna är att näringslivets produktion föll mindre än befarat i april.

Dessutom pekar SCB:s nya månadsvisa BNP-indikator på en nedgång på 7,3 procent i april i årstakt  – en bra indikation på vilken nivå ekonomin bottnar på.

Torbjörn Isaksson säger att trots att hushållens konsumtion minskade rejält i mars har hushållens förväntningar visat sig oväntat motståndskraftiga.

”Tilltron till framför allt den egna ekonomin speglar att hushållen har en god finansiell ställning. Krisen kan skapa obalanser, men mycket tyder på att hushållens ekonomiska ställning upprätthålls. Utsikter om att det låga ränteläget består under en mycket lång tid framöver är ett skäl. De ekonomiskpolitiska åtgärderna är en annan, vilket talar för att det finns förutsättningar för en snabbare återhämtningen i den inhemska ekonomin än tidigare förväntat. Även börsuppgången hjälper till”, skriver han.

Även om läget på arbetsmarknaden är oroande är det inte arbetsmarknaden, utan de finansiella förutsättningarna som leder konjunkturen, och dessa ser hyggliga ut, menar han.

”Tiden är avgörande. Om efterfrågan inte återvänder kan varslen och permitteringarna omvandlas till hög arbetslöshet. Då kan krisen spilla över till bostadsmarknaden, med markant fallande bostadspriser som följd. I ett sådant scenario blir hushållens höga skuldsättning en belastning, med minskad konsumtion, fallande investeringar och risk för en långvarig stagnation i den svenska ekonomin som följd. Betydelsen av stabila och låga bostadsräntor kan inte nog understrykas”, skriver han.

Nordea ser dock att kraftigt fallande bostadspriser kan undvikas, på grund av hushållens ekonomiska ställning.

Torbjörn Isaksson påminner om att krisen orsakats av en extern chock och att krisen inte behöver bli värre än finanskrisen 2008.

”Oftast orsakas lågkonjunkturer av ekonomiska obalanser, typiskt sett av att någon har lånat för mycket pengar och därför hamnat i problem. Så var det för ovanlighetens skull alltså inte denna gång, vilket talar för att krisen kan bli mindre utdragen än finanskrisen”, skriver han.