Concentric minskar omsättning och rörelseresulat

Verkstadsbolaget Concentric minskar omsättningen och rörelseresultatet i det fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås höjas.
Concentric

Omsättningen sjönk 11,6% till 380 miljoner kronor (430).

Rörelseresultatet blev 104 miljoner kronor (134), med en rörelsemarginal på 27,4% (31,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 99 miljoner kronor (134), med en justerad rörelsemarginal på 26,1% (31,2).

Resultatet före skatt var 103 miljoner kronor (130).

Resultatet efter skatt blev 88 miljoner kronor (71).

Resultat per aktie hamnade på 2,32 kronor (1,87).

I utdelning föreslås 3,50 kronor (3,25). Bolaget föreslår också återköpsmandatet förnyas.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 121 miljoner kronor (58).

”Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på att marknaden för helåret kommer att öka med 12 procent i då världens ekonomier fortsätter att återhämta sig från den globala pandemin. Tillväxtprognosen enligt marknadsstatistiken för Europa och Nordamerika liknar den sammantagna viktade tillväxten, medan stark återhämtning förväntas på våra tillväxtmarknader Kina och Indien nästa år”, skriver bolaget under ”Utsikter”.

Efterfrågan på motorprodukter fortsätter att öka jämfört med tidigare kvartal och återhämtningen för slutmarknaderna för hydraulikprodukter har inletts under det fjärde kvartalet – en utveckling som förväntas fortsätta under det första kvartalet 2021.

Concentric skriver också att orderingången under det fjärde kvartalet 2020 tyder på att omsättningen under det första kvartalet 2021 kommer att bli betydligt högre än under fjärde kvartalet 2020, justerat för något fler arbetsdagar.

Concentric, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 380 430 -11,6%
Rörelseresultat 104 134 -22,4%
Rörelsemarginal 27,4% 31,2%
Rörelseresultat, justerat 99 134 -26,1%
Rörelsemarginal, justerad 26,1% 31,2%
Resultat före skatt 103 130 -20,8%
Nettoresultat 88 71 23,9%
Resultat per aktie, kronor 2,32 1,87 24,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 121 58 108,6%
Utdelning per aktie, kronor 3,50 3,25 7,7%