Dustins rörelseresultat blev högre än väntat

IT-återförsäljaren Dustin redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juni till augusti 2020. Rörelseresultatet var 26 procent högre än analytikernas förväntningar. Styrelsen avser att lämna sitt utdelningsförslag i samband med kallelse till årsstämman.

Nettoomsättningen sjönk 5,0 procent till 2 874 miljoner kronor (3 026). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 921 miljoner kronor. Den organiska omsättningstillväxten var minus 2,3%.

Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (16,2).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 101,3 miljoner kronor (120,1), vilket motsvarar en justerad ebita-marginal på 3,5% (4,0).

Rörelseresultatet blev 84,5 miljoner kronor (102), vilket är 26% högre än det väntade rörelseresultatet på 67 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 2,9% (3,4). Här ingår
jämförelsestörande poster om 9 miljoner kronor (3).

Resultatet efter skatt blev 68,5 miljoner kronor (73,4), analytikerkonsensus låg på 41 miljoner kronor Resultat per aktie hamnade på 0,77 kronor (0,83).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20,1 miljoner kronor (70,8).

Utdelningen var på 3,00 kronor per aktie i fjol. Analytikerna hade väntat sig en utdelning på 2,05 kronor i år.

”Vårt fjärde kvartal har fortsatt påverkats av coronapandemin och marknaden är svårbedömd i det korta perspektivet. Vi ser en stabil utveckling inom vår onlinebaserade kärnverksamhet, med en tydlig återhämtning i efterfrågan hos de små och medelstora bolagen inom SMB-segmentet. Inom tjänster och lösningar har det varit begränsad tillgänglighet till kundernas kontor vilket naturligtvis påverkar vår affär”,

”Förändringen till ökad andel onlinehandel i vår marknad går nu allt snabbare. Vi har intensifierat vårt strategiska arbete för att ytterligare förbättra vår kärnaffär online, vår effektivitet och sänka våra kostnader. Våra strategiska initiativ med automatisering av centrallagret, effektivisering inom organisationen för tjänster och lösningar samt konsolidering av våra datacenter ger mycket goda förutsättningar för högre lönsamhet framgent. Kortsiktigt har vi vidtagit snabba och kraftfulla åtgärder för att möta den generella utvecklingen vilket varit positivt på kostnadssidan”, fortsätter Thomas Ekman.

Dustin bedömer att marknaden visar på en nedgång med omkring 10 procent, vilket
innebär att bolaget fortsätter ta marknadsandelar.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras främst av en förändrad försäljningsmix och lägre volymer, vilket delvis kompenserats för genom både temporära och bestående kostnadsreduceringar.

Under kvartalet har bolaget framgångsrikt driftsatt en ny robotlösning och automatiserat sitt centrallager, vilket kommer att sänka kostnaderna med omkring 10 miljoner kronor årligen från och med första kvartal.

Avvecklingen av mindre lokala kontor och reducering av personalstyrkan beräknas ge en årlig besparing på 40 miljoner kronor, med full effekt från och med första kvartalet.

Konsolideringen av bolagets datacenter har fortsatt och överflyttning av kunder pågår. Projektet beräknas vara färdigställt och satt i drift under hösten 2020, med en förväntad årlig kostnadsbesparing om 10 miljoner kronor, från och med tredje kvartalet 2020/21.

Dustin, Mkr Q4-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 2 874 2 921 -1,6% 3 026 -5,0%
EBITA, justerat 101,3 120,1 -15,7%
Rörelseresultat 84,5 67 26,1% 102 -17,2%
Rörelsemarginal 2,9% 2,3% 3,4%
Nettoresultat 68,5 41 67,1% 73,4 -6,7%
Resultat per aktie, kronor 0,77 0,83 -7,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 20,1 70,8
Utdelning per aktie, kronor 2,05 3,00

Konsensusdata från Factset