Embracers förvärv ökar intäkterna med 3,6-4,6 miljarder kronor

Gamingbolaget Embracer har tidigare idag aviserat tre separata förvärv av Gearbox, Easybrain och Aspyr. De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2022 bidra till Embracers nettoomsättning i intervallet 3,6 till 4,6 miljarder kronor samt bidra till operationellt rörelseresultat ebit i intervallet 1,0 till 1,5 miljarder kronor. Det skriver Embracer i ett sammanfattande pressmeddelande.
Embracers VD Lars Wingefors
Lars Wingefors. Foto: Embracer
Beskedet om förvärvet har fått aktien att rusa med över 8% i den inledande handeln.

Den aggregerade initiala köpeskillingen för förvärven uppgår till totalt 9,3 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis. Det fördelas på 2,1 miljarder kronor kontant och 7,2 miljarder kronor i nyemitterade B-aktier i Embracer.

Ytterligare tilläggsköpeskillingar på totalt 12,5 miljarder kronor har avtalats, vilka är föremål för uppfyllande av vissa överenskomna milstolpar, såväl finansiella som operationella, under upptill en sjuårsperiod. Tilläggsköpeskillingen består av maximalt 7,0 miljarder kronor att betalas kontant och 5,5 miljarder kronor att betalas med B-aktier i Embracer.

För att erhålla den maximala köpeskillingen om 21,8 miljarder kronor, måste de förvärvade verksamheterna generera ett ackumulerat operationellt ebit överstigande 23,0 miljarder kronor under de kommande sex till sju åren.

Embracer emitterar initialt totalt 36,34 miljoner nya B-aktier till en kurs på 197,57 kronor per aktie. Tilläggsköpskillingarna är på totalt högst 28,06 miljoner nya B-aktier vid maximalt utfall.

Förvärven innebär att Embracer växer till 64 interna utvecklingsstudios och mer än 6 600 anställda och kontrakterade anställda, varav fler än 4 000 är spelutvecklare.

Embracers prioriteringar avseende kapitalallokering är oförändrade. Den första prioriteringen vid allokering av operationella medel från lanserade spel är att återinvestera så mycket som möjligt i värdeskapande organiska tillväxtmöjligheter, exempelvis nya spelutvecklingsprojekt eller kundanskaffning. Den andra prioriteringen är att använda fritt kassaflöde för att finansiera tilläggsförvärv till de operativa koncernerna.

Styrelsen i Embracer avser att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att aktieägarna bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier inom ramen för transaktionerna i samband med tillträdet för respektive transaktion.