Fabege minskade förvaltningsresultatet – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Utdelningen höjs.
Fabege äger och förvaltar var tionde kvadratmeter kontorsyta i Storstockholm. I bild syns SEB:s kontor som tillsammans med Telia är två stora kunder i Arenastaden, Solna. Bolagets största ägare är ”fastighetskungen” Erik Paulsson.

Hyresintäkterna uppgick till 703 miljoner kronor (724), en minskning med 2,9% mot föregående år. Minskningen beror främst på försäljning av fastigheter.

Driftnettot uppgick till 528 miljoner kronor (539), en minskning med 2,0% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 370 miljoner kronor (394), en minskning med 6,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 279 miljoner kronor (2 755).

Resultatet efter skatt blev 1 034 miljoner kronor (2 502), och per aktie 1,75 kronor (7,56).

I utdelning föreslås 3,60 kronor (3,20). Utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen, båda gånger på 1,80 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 155 kronor (145).

”Trots den exceptionella perioden har både hyresnivåer och värderingar stått emot väl under året. I omförhandlingar var den genomsnittliga ökningen av hyresvärdet 20%. Volymen omförhandlingar minskade till följd av att flera förhandlingar skjutits upp med anledning av pandemin”, säger vd Stefan Dahlbo i rapporten.

Bolagets nettouthyrning var negativ med 45 miljoner kronor, vilket är ett resultat av uppsägningar av blivande utvecklingsfastigheter men också för att kunder av olika skäl sagt upp sina ytor. Vakansgraden har ökat under året.

”Vi har förstärkt vårt uthyrningsteam och kommer under 2021 satsa på att få upp uthyrningsgraden i förvaltningsportföljen”, säger Dahlbo.

Rabatter och reserveringar på grund av pandemin har varit på 64 miljoner kronor under året, varav 18 miljoner har återbetalats till Fabege via statliga hyresstödsprojektet.

Fabege, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 703 724 -2,9%
Driftöverskott 528 539 -2,0%
Förvaltningsresultat 370 394 -6,1%
Resultat före skatt 1 279 2 755 -53,6%
Nettoresultat 1 034 2 502 -58,7%
Resultat per aktie, kronor 1,75 7,56 -76,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 155 145 6,9%
Utdelning per aktie, kronor 3,60 3,20 12,5%