Omstruktureringsreserv tynger Handelsbankens rörelseresultat

Storbanken Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat efter påverkan från oväntad avsättning för omstruktureringsreserv. Rensat för omstruktureringsreserven var rörelseresultatet klart bättre än väntat.
Handelsbankens vd Carina Åkerström. . TT

Storbanken Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat efter påverkan från oväntad avsättning för omstruktureringsreserv. Rensat för omstruktureringsreserven var rörelseresultatet klart bättre än väntat.

”Det är ett resultat som innehåller många bra delar, inte minst på intäktssidan. Men framför allt har vi återtagit kontrollen över kostnaderna. Det är viktigt. De underliggande kostnaderna minskar nu. Vi har tagit oss ur den period då kostnadsökningar var större än intäktsökningarna.

”Vi får många nya kunder och gör fler affärer. Räntenettot och provisionsnettot ökar i kvartalet. Inte minst beror det på större inflöden till oss än till någon annan aktör på marknaden inom både bolån och fondsparande”, säger VD Carina Åkerström i en kommentar.

De totala intäkterna uppgick till 11 014 miljoner kronor (11 113), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 7 893 miljoner kronor (8 047), väntat 7 944 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 672 miljoner kronor (2 724), väntat var 2 633 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 358 miljoner kronor (271), konsensus 280 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till -6 738 miljoner kronor (-6 282). Justerat för jämförelsestörande poster sjönk kostnaderna med 3%.

Resultatet belastades med en avsättning till en omstruktureringsreserv på -1 470 miljoner kronor.

“Arbetet med att i detalj bedöma behovet av en omstruktureringsreserv har gått snabbare än förväntat, varför banken redan i tredje kvartalet gjort en avsättning på 1 470 miljoner kronor för detta ändamål”, skriver banken. Bolaget hade tidigare aviserat en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor i fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 4 276 miljoner kronor (4 831), väntat var 5 438 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 49 miljoner kronor (192), väntat -655 miljoner.

Rörelseresultatet blev 4 227 miljoner kronor (4 641), väntat var 4 816 miljoner kronor.

I rapporten framgår också att Handelsbanken räknar att den planerade minskningen
av antalet kontor till cirka 200 kontor inte ger någon negativ intäktseffekt.

Det tidigare kommunicerade, förväntade intäktsbortfallet på cirka 1 miljarder kronor jämfört med 2019 års nivå, är hänförligt till den pågående omställningen av banken som inleddes 2019. Det berör samtliga intäktsslag för de delar som inte bedöms omfattas av kärnerbjudandet till kärnkunder i bankens hemmamarknader, skriver banken i rapporten.

Jan Larsson, Handelsbankens kommunikationsdirektör, ger också en kommentar kring konsensusbilden inför rapporten.

“Analytikerna har utgått från att nedskrivningarna kommer i Q4 medan vi tar de redan i Q3. Tar man med den effekten är resultatet för Q3 betydligt bättre än analytikernas förväntningar.”

Handelsbanken, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Intäkter 11 014 10 927 0,8% 11 113
Räntenetto 7 893 7 944 -0,6% 8 047
Provisionsnetto 2 672 2 633 1,5% 2 724
Tradingnetto 358 280 27,9% 271
Rörelsekostnader -6 738 -6 282
Rörelseresultat före kreditförluster 4 276 5 438 -21,4% 4 831
Kreditförluster -49 -655 -192
Rörelseresultat 4 227 4 816 -12,2% 4 641

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här