Ingves nya räntebesked

Riksbankens Stefan Ingves har lämnat besked om räntan och ger besked om krisåtgärder för svensk ekonomi.

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på noll procent vid dagens räntebesked, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

Direktionen har också beslutat om ett flertal åtgärder för att undvika att nedgången i ekonomin och inflationen blir onödigt långvarig och djup.

Ramen för Riksbankens tillgångsköp utökas från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021.

Riksbanken fortsätter att köpa stats-, kommun- och bostadsobligationer samt företagscertifikat och i september börjar Riksbanken också köpa företagsobligationer. Direktionen har vidare beslutat att sänka räntor och förlänga löptider för utlåningen till bankerna.

“Åtgärderna bidrar till att hålla nere det allmänna ränteläget i ekonomin och till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad. På så sätt ger Riksbanken stöd till återhämtningen i ekonomin och inflationen”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken noterar att de negativa konsekvenserna av coronapandemin mycket stora världen över. Trots att flera länder har börjat dra tillbaka begränsningsåtgärder och det finns tecken på en återhämtning är utvecklingen mycket osäker.

“Även svensk ekonomi påverkas kraftigt av krisen, inte minst märks det på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas fortsätta stiga. Inflationen har sjunkit påtagligt, främst till följd av fallande energipriser och andra prisförändringar som på olika sätt är kopplade till pandemin. Även om ekonomin gradvis återhämtar sig de närmaste åren kommer det, precis som för omvärlden, att dröja innan resursutnyttjandet i svensk ekonomi är tillbaka på mer normala nivåer. Riksbankens åtgärder bidrar till att inflationen gradvis stiger mot 2 procent. Krisens djup innebär dock att det tar tid innan inflationen åter når målet”, skriver Riksbanken.

Riksbanken lämnar också dörren öppen för en räntesänkning.

“Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd”, skriver de.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärden

2019 2020 2021 2022 2023 kv 3*
KPI 1,8 (1,8) 0,5 (1,4) 1,4 (1,8) 1,4 (2,1) 1,9
KPIF 1,7 (1,7) 0,4 (1,3) 1,4 (1,7) 1,4 (1,9) 1,8
BNP 1,2 (1,2) -4,5 (1,3) 3,6 (1,8) 4,1 (2,0) 2,9
Arbetslöshet, procent 6,8 (6,8) 8,7 (7,0) 9,2 (7,1) 8,3 (7,1) 7,5
Reporänta, procent -0,3 (-0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,1) 0,0

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2020 inom parentes. I april var läget så osäkert att Riksbanken inte publicerade någon prognos.
*Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad arbetslöshet kvartal 3 2023.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

2020 kv 2 2020 kv 3 2020 kv 4 2021 kv 3 2022 kv 3 2023 kv 3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,08) 0,00
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här