Itab rapporterar betydligt högre justerat ebitda

Butiksinredningsbolaget Itab Shop Concept redovisar ett justerat ebitda-resultat i det fjärde kvartalet som är väsentligt högre än samma period 2019. Nettoomsättningen är i princip oförändrad. Ingen utdelning föreslås.
Omsättningen sjönk 0,7% till 1 507 miljoner kronor (1 517).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 172 miljoner kronor (90), med en justerad ebitda-marginal på 11,4% (5,9). För helåret uppgick resultatet till 578 miljoner kronor, vilket är något bättre än de 575 miljoner kronor som bolaget aviserade i samband med en omvänd vinstvarning i slutet av januari. Utfallet är också betydligt högre än prognosintervallet 380-420 miljoner kronor.

”Resultatförbättringen förklaras av högre försäljning med bättre lönsamhet samt snabbare effekt av bolagets besparingsåtgärder än vad som tidigare förutsågs”, skrev bolaget i januari.

Rörelseresultatet blev -46 miljoner kronor (-39).

Resultatet före skatt var -85 miljoner kronor (-63).

Resultatet efter skatt blev -7,7 miljoner kronor (-58), och per aktie -0,74 kronor (-0,57).

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 300 miljoner kronor (238).

Nettoskulden uppgick till 1 748 miljoner kronor (2 509).

”Våra omkostnader kommer att minska de kommande åren till följd av förändrat arbetssätt, ökad effektivitet och genom förenklad och mindre kapitalintensiv struktur. Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet att etablera gemensamma arbetssätt och investera i ett gemensamt informationslandskap för att ge organisationen översikt och bättre kontroll över den operativa verksamheten och bättre verktyg för planering av försäljning, inköp och produktion”, säger VD Andréas Elgaard.

Itab, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 507 1 517 -0,7%
EBITDA, justerat 172 90 91,1%
EBITDA-marginal, justerad 11,4% 5,9%
Rörelseresultat -46 -39
Resultat före skatt -85 -63
Nettoresultat -7,7 -58
Resultat per aktie, kronor -0,74 -0,57
Kassaflöde från löpande verksamhet 300 238 26,1%
Utdelning per aktie, kronor 0 0