Karolinska Developments resultat sjönk

Life science-investmentbolaget Karolinska Developments resultat sjönk under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning, vilket också var fallet under 2019.
Omsättningen sjönk marginellt till 0,5 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev 87,2 miljoner kronor (331,5) och resultatet före och efter skatt var 85,9 miljoner kronor (328,8).

Resultatet av förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under fjärde kvartalet uppgick till 73,8 miljoner kronor (383,0 miljoner under fjärde kvartalet 2019). Resultatet beror till största delen på den positiva förändringen i verkligt värde av innehavet i Umecrine Cognition hänförlig till en ny extern värdering samt den negativa utvecklingen av aktiekursen avseende det noterade innehavet i Aprea Therapeutics.

Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (3,20), vilket innebär en minskning med 84,7% mot föregående år.

Likvida medel var 75,9 miljoner kronor (52,2) vid utgången av 2020.

Ingen utdelning föreslås (0).

Karolinska Development, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 0,5 0,7
Rörelseresultat 87,2 331,5
Resultat före skatt 85,9 328,8
Nettoresultat 85,9 328,8
Resultat per aktie, kronor 0,49 3,20
Utdelning per aktie, kronor 0 0