Knowit köper upp Cybercom för 2,2 miljarder

It-konsultbolaget Knowit har tecknat avtal om att förvärva Cybercom, ett bolag som tidigare varit börsnoterat, för 2,2 miljarder kronor. I och med sammanslagningen får företaget en starkare position inom digital transformation och en starkare position i Norden.
Knowits Per Wallentin.
Per Wallentin, VD för KnowIT
”Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling – cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar”, säger VD Per Wallentin i en kommentar.

Det nya sammanslagna företaget kommer att ha mer än 3 800 anställda och en omsättning på 5,5 miljarder kronor. Ebita-resultatet för helåret i fjol var 541 miljoner. Cybercom hade en omsättning på 1,7 miljarder samt ett ebita-resultat på 184 miljoner för helåret 2020. De årliga kostnadssynergierna bedöms bli 45 miljoner kronor per år. Förvärvet väntas ha en positiv effekt på vinsten per aktie under nästa år.

Köpeskillingen om 2,2 miljarder kronor kommer att betalas genom kontanter, 442 miljoner kronor, och cirka 5,76 miljoner nya aktier. Utspädningen för Knowits aktieägare blir 22,5%. Huvudägarna i Cybercom, Formica Capital och JCE Group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10% vardera av det totala antalet aktier och röster i Knowit. Apportemissionen behöver godkännas på en stämma den 28 maj. Aktieägare som kontrollerar 18% av Knowit avser att rösta för förslaget, däribland en rad fondbolag. Knowit kommer också att söka stöd för en emission om högst 500 miljoner kronor. Kreditlöfte finns också för den kontanta delen från Nordea.

Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021 och kräver sedvanligt godkännande från myndigheterna.

Se separat nyhet för nya finansiella mål från Knowit. Bolaget håller en presentation med anledning av förvärvet klockan 10.