Nyintroduktioner: Nya IT-aktier bättre

Nyintroducerade IT-aktier är en bra affär på lång sikt. Två avtre går bättre än börsen.

Allmänhetens intresse för de svenska IT-aktierna har varitenormt de senaste åren. Nästan 30 nya IT-bolag harnyintroducerats antingen på börsen eller StockholmsBörsinformation (SBI-listan).

Normalt har efterfrågan på nya IT-aktier varit mycket hög.Delvis förklaras IT-bolagens framgångar med det gyllene börslägesom varat åtminstone fram till i juli i år. Med årligabörsuppgångar på 20-40 procent, samt börsens intresse förexpansiva teknologibranscher, har förutsättningarna för attsjösätta IT-aktier varit idealiska.

Placerare har också lockats av att IT-aktier ofta utvecklatstill lottsedlar. Merparten av de nya IT-aktierna har stigitkraftigt under de första dagarnas handel och blivit brakortsiktiga affärer, det har alltså inneburit en vinst att allsbli tilldelad några aktier i introduktionserbjudandet. Nu kanAffärsvärlden visa att nya IT-aktier är en bra affär också pålängre sikt. Två av tre nyintroducerade IT-aktier har utvecklatsbättre än Generalindex, mätt från introduktionstidpunkten framtill den sista augusti i år. Affärsvärlden har undersökt hursamtliga nyintroduktioner har utvecklats sedan slutet av 1994.Statistiken för IT-aktier ser mycket bättre ut än förnyintroduktioner generellt. I snitt har bara drygt hälften avalla nyintroduktioner gått bättre än börsen medan tvåtredjedelar av IT-bolagen går bättre.

ÖVERHETTNINGVad beror då IT-fenomenet på? Naturligtvis har överhettningen iIT-industrin spelat en viktig roll. Många aktier haruppenbarligen också introducerats till låga aktiekurser, vilketär helt rätt och riktigt. Den som riskerar sina pengar i dessaganska små och ofta nystartade IT-bolag tar ju en långt störrerisk än någon som investerar i ett mer känt IT-bolag, exempelvisEricsson. De nya IT-bolagen är ofta okända och dåligt genomlystaav aktiemarknaden, jämfört med Ericsson som analyserasinternationellt.

Dessutom ska placerarna ha lite extra avkastning för en sämrelikviditet. Över hälften av de nya IT-aktierna har noterats påSBI medan resten finns på börsens O- eller OTC-listor. Här ärlikviditeten sämre än i Ericsson-aktien, som finns noterad bådei Sverige, USA, London och Frankfurt.

Det är bland de nyintroducerade IT-aktierna som vi finnerstjärnskotten bland aktierna under de senaste åren. Modul1 somsåldes ut till allmänheten i oktober 1996 har varit enfantastisk affär för de som då tecknade sig för aktierna och harbehållit dem fram till idag. Att teckna sig för 100 aktierkostade 2.400 kronor. Idag är aktieposten värd 27.100 kronor.Samma investering skulle vara värd 3.700 kronor om den hadeplacerats i börsindex.

SMÅ INTRODUKTIONERMen ett av problemen med IT-aktierna är att introduktionerna ärganska små. Modul1 var en ganska liten nyintroduktion, bara värd27 miljoner kronor, och av 34 IT-introduktioner som gjorts sedan1994 har bara nio överstigit 100 miljoner i värde. Det betyderatt många sparare har fått nöja sig med att tilldelas mindreaktieposter. Även om det finns gott om bra introduktioner så harde sällan gjort fler än ett fåtal förmögna, ofta bara de som varstorägare också före börsintroduktionen.

Affärsvärlden vill dock påminna om att inte alla IT-aktier ärbra. Bland de 34 IT-aktierna i Affärsvärldens undersökning såhar 12 varit en sämre affär än index. IMS Data har utvecklatssämst, men även aktier som Mirror Image, Prosolvia ochAutodiagnos måste idag betraktas som dåliga affärer förinvesterarna som skulle ha fått mycket bättre avkastning på enbörsplacering.

Hela listan

Nyintroducerade IT-aktier

Procent- Intro- enheter duktions bättreBolag datum än börsen Fondkommissionär1 Modul1 okt-96 974 Servisen2 Mandator jan-97 369 Handelsbanken3 Resco okt-96 303 Matteus4 Intentia nov-96 286 Carnegie5 Sigma feb-97 279 Carnegie6 Know IT nov-97 254 Den Norske Bank7 Entra Data feb-97 216 Enskilda8 Proact okt-97 190 H&Q9 Frontec jun-95 188 Carnegie10 IFS jun-97 162 Alfred Berg11 MSC Konsult maj-98 97 Enskilda12 Arete dec-97 75 Den Norske Bank13 Information Highway jun-97 74 Öhman14 Sendit sep-97 73 Carnegie15 Alfaskop feb-97 64 Sparbanken16 Protect Data jun-97 56 H&Q17 SPCS jun-97 51 Öhman18 Trio jun-96 44 Servisen19 Pronyx apr-97 30 H&Q20 Daltek mar-98 19 Stockton Corp. Finance21 MultiQ maj-97 17 Nordiska22 Icon Medialab International jun-98 8 Matteus23 Daydream jan-97 -1 Matteus24 ConNova dec-97 -20 Enskilda25 Vision ParkEntertainment sep-97 -24 Nordbanken26 Optosof jul-97 -24 Matteus27 Binär Elektronik jun-97 -25 Fischer28 Partnertech jun-97 -48 Carnegie, Enskilda29 Gandalf dec-97 -50 Nordiska30 PC Express apr-97 -68 Matteus31 Mirror Image jun-97 -73 Penser32 Prosolvia jun-97 -75 Carnegie33 Autodiagnos dec-97 -76 Matteus34 IMS Data dec-94 -107 SparbankenKursutveckling från introduktionsdatum till sista augusti.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.