Riksrevisionens kritik mot FI: Svängdörrsproblematik en utmaning

Riksrevisionen har granskat hur Finansinspektionen arbetar för att motverka risken för intressekonflikter och efterlyser mer arbete för att minska riskerna kopplade till den närhet som finns mellan myndigheten och finansmarknadens aktörer.
Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Frida Ström/Riksrevisionen

Riksrevisionen har granskat om Finansinspektionen bedriver ett effektivt arbete för att motverka intressekonflikter inom myndigheten. I granskningen skriver Riksrevisionen att Finansinspektionen har de viktigaste verktygen på plats i form av regler, riktlinjer och arbetsprocesser men att de behöver öka sina insatser, framförallt vad gäller att öka utbildnings- och informationsinsatserna samt mer uppföljning och kontroll.

”Förutom mer uppföljning och kontroll behöver myndigheten också lägga resurser på att utbilda och informera personalen om riskerna för intressekonflikter och vad det innebär att vara statstjänsteman”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Samtidigt som Finansinspektionen utfärdar regler, beviljar tillstånd och utövar tillsyn gentemot finansbranschen har myndigheten ett omfattande personalutbyte med denna. Detta innebär risker i och med att det kan undergräva förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag effektivt och utan att ta otillbörliga hänsyn, enligt granskningen.

”Det är naturligt att myndigheten hämtar kompetensen där den finns, det vill säga från finansmarknaden. Men då måste ledningen också säkerställa att de risker det medför hanteras effektivt”, säger Leif Svensson, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Vidare visar granskningen att det etiska råd som Finansinspektionen inrättade 2017 hittills har haft en undanskymd roll, att chefer och handläggare endast får begränsat stöd för att göra en enhetlig tolkning av bestämmelserna, att anmälningar och beslut som rör jäv och bisysslor nästan aldrig dokumenteras, vilket gör dem svåra att följa upp samt att myndigheten i stort saknar rutiner för att påminna anställda om att anmäla intressekonflikter.

Rekommendationen från Riksrevisionen blir för det första att öka utbildnings- och informationsinsatserna om intressekonflikter och statstjänstemannarollen. Detta genom att det bör finnas utbildningsmoment som all operativ personal med viss regelbundenhet ska genomgå. Dessutom bör myndigheten underlätta för personalen att tolka bestämmelserna om intressekonflikter.

För det andra anser Riksrevisionen att Finansinspektionen bör utveckla kontrollen och uppföljningen av hur regler och insatser för att motverka intressekonflikter tillämpas och fungerar.

Slutligen blir rekommendationen att i ökad utsträckning dokumentera anmälningar och beslut när det gäller frågor om jäv, bisysslor och andra intressekonflikter.