Saab redovisar högre vinst än väntat – slopar prognosen

Försvarsbolaget Saab redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet dock bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.
Saab

Omsättningen sjönk 5,4 procent till 8 040 miljoner kronor (8 496). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 316.

Ebitda-resultat blev 914 miljoner kronor (919), med en ebitda-marginal på 11,4 procent (10,8).

Rörelseresultatet blev 560 miljoner kronor (591), väntat rörelseresultat var 484. Rörelsemarginalen var 7,0 procent (7,0).

Resultatet efter skatt blev 342 miljoner kronor (397), analytikerkonsensus 324.

Orderingången landade på 4 823 miljoner kronor (4 482).

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av coronapandemin,
kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras, uppger företaget.

Saabs senast lämnade prognos för helåret var en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 procent och en förbättrad rörelsemarginal jämfört med 2019.

Coronapandemin har hittills haft en begränsad effekt på Saab.

”Givet den nuvarande störningen i världsekonomin, kan Saab inte utesluta framtida effekter på
verksamheten, framförallt vad gäller leverantörskedjan och erhållande av nya beställningar. Till
följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av störningen, kan tidigare
prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras”, skriver vd Micael Johansson i rapporten.

Han fortsätter.

”Saab går dock in i andra kvartalet med en stark orderstock, vilken stödjer en betydande del av årets omsättning. Fokus är därför fortsatt på exekveringen av de stora projekten och leveranser för året. Saab har en robust finansiell ställning avseende kapital och likviditet. För 2020 är ambitionen fortsatt att det operationella kassaflödet skall vara positivt. Saab fortsätter sitt strategiska arbete och står fast vid sina långsiktiga finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet.”