Sagax ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Sagax ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer sin vinstprognos för helåret 2020.

Hyresintäkterna steg till 735 miljoner kronor (657), en ökning med 11,9% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 616 miljoner kronor (550), en ökning med 12,0% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 618 miljoner kronor (523), en ökning med 18,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 217 miljoner kronor (896). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med -11 miljoner kronor (-15), orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 413 miljoner kronor (63) och värdeförändringar på derivat med 136 miljoner kronor (263).

Resultatet efter skatt blev 1 069 miljoner kronor (812), en ökning med 31,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,37 kronor (2,35), vilket innebär en ökning med 43,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, förväntas uppgå till 2 380 miljoner kronor.

Tidigare prognos, från delårsrapporten för det första halvåret 2020, var ett förvaltningsresutat på 2 300 miljoner kronor.

Sagax, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 735 657 11,9%
Driftöverskott 616 550 12,0%
Förvaltningsresultat 618 523 18,2%
Resultat före skatt 1 217 896 35,8%
Nettoresultat 1 069 812 31,7%
Resultat per aktie, kronor 3,37 2,35 43,4%