Semcon minskar omsättning och resultat

Teknikkonsulten Semcon redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Semcons koncernchef Markus Granlund
Markus Granlund
Omsättningen sjönk 14,9% till 418 miljoner kronor (491). Omsättningen påverkades som väntat av genomförda omstruktureringar under 2020.

Försäljningen till fordons-och industrikunderna har minskat medan försäljningen inom life science och offentlig sektor visat fortsatt tillväxt.

Rörelseresultatet blev 46 miljoner kronor (50), med en rörelsemarginal på 11,0% (10,2).

Resultatet före skatt var 44,7 miljoner kronor (49).

Resultatet efter skatt blev 34 miljoner kronor (38), en minskning med 10,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,96 kronor (2,14), vilket innebär en minskning med 8,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 68,9 miljoner kronor (62,9).

”Trenden från det andra halvåret 2020 håller i sig. Efterfrågan på hållbar teknik ökar successivt och vi har nu avslutat ytterligare ett kvartal med både hög lönsamhet och starkt kassaflöde”, skriver koncernchefen Markus Granlund i rapporten.

De strategiska förändringarna som gjorts syns i kvartalet genom ökad tillväxt inom life science och digitala tjänster, där Granlund anser att bolaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt framöver.

Semcon, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 418 491 -14,9%
Rörelseresultat 46 50 -8,0%
Rörelsemarginal 11,0% 10,2%
Resultat före skatt 44,7 49 -8,8%
Nettoresultat 34 38 -10,5%
Resultat per aktie, kronor 1,96 2,14 -8,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 68,9 62,9 9,5%