SKF:s justerade rörelseresultat något lägre än väntat

Verkstadsbolaget SKF redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet på justerad nivå var sämre än väntat. Företaget förväntar sig fortsatta utmaningar kring sin leveranskedja.
SKF
Vd SKF Rickard Gustafson. Foto: SKF

Omsättningen steg 8,3% till 20 146 miljoner kronor (18 596). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 20 032. Organisk tillväxt var 8%, där industriverksamheten ökade med 13% och fordonsverksamheten minskade med 5%.

Rörelseresultatet blev 2 588 miljoner kronor (1 922), väntat rörelseresultat var 2 692. Rörelsemarginalen var 12,8% (10,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 2 672 miljoner kronor (2 475), väntat var 2 807, med en justerad rörelsemarginal på 13,3% (13,3).

Resultatet före skatt var 2 440 miljoner kronor (1 720).

Resultat per aktie hamnade på 3,86 kronor (2,59). Justerat resultat per aktie blev 4,04 kronor (3,80).

”När vi blickar framåt kvarstår osäkerheterna och när det gäller försäljningen förväntar vi oss fortsatta utmaningar i leveranskedjan hos våra kunder. Den organiska försäljningen förväntas därför bli relativt oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2020”, skriver bolaget under utsikter för det fjärde kvartalet.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas vara cirka 50 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol, en prognos baserad på valutakurser per 30 september 2021.

För helåret skattenivån exklusive effekter av avyttrade verksamheter bli cirka 26%, ned från tidigare cirka 28%. Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 800 miljoner kronor.

”Under tredje kvartalet låg efterfrågan på en stadig nivå. Industriverksamheten, som står för cirka 75% av försäljningen, behöll sin kraftiga medvind, trots logistikbegränsningar och kostnadsinflation. Fordonsverksamheten påverkades markant av våra nyckelkunders produktionsminskningar, i synnerhet i september. Vi har därför i hela verksamheten arbetat hårt för att mildra de negativa effekterna av dessa yttre faktorer”, skriver VD Richard Gustafson i rapporten.

SKF-chefen ser fortsatt utmaningar kring kostnadsinflation och begränsningar i leveranser.

”När vi blickar framåt mot fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatta utmaningar med kostnadsinflation och leveransbegränsningar. När det gäller försäljningen förväntar vi oss en fortsatt stabil efterfrågan i industriverksamheten. Efterfrågan inom vår fordonsverksamhet kommer fortsatt vara osäker med leveransbegränsningar och produktionsförseningar som leder till annorlunda marknadsvillkor än de som vi upplevde under fjärde kvartalet föregående år. Med tanke på denna ovisshet förväntar vi oss att den organiska försäljningen under fjärde kvartalet ligger i linje med samma period föregående år”, avslutar han sitt VD-ord.

 

SKF, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 20 146 20 032 0,6% 18 596 8,3%
Rörelseresultat 2 588 2 692 -3,9% 1 922 34,7%
Rörelsemarginal 12,8% 13,4% 10,3%
Rörelseresultat, justerat 2 672 2 807 -4,8% 2 475 8,0%
Rörelsemarginal, justerad 13,3% 14,0% 13,3%
Resultat före skatt 2 440 1 720 41,9%
Resultat per aktie, kronor 3,86 2,59 49,0%
Resultat per aktie, justerat, kronor 4,04 3,80 6,3%

Konsensusdata från Factset