Stenbecks rökridåer

Jan Stenbeck gömmer sin företagsgrupp i USA för de många mindre aktieägarna i Sverige. Stora internaffärer görs upp samtidigt som information om huvudägarens dubbla roller hålls hemlig.

Under flera decennier har megaentreprenören Jan Stenbeck byggt upp en stor, i Sverige i stort sett okänd, företagsgrupp i USA. I imperiet ingår ett tjugotal onoterade företag – bland annat teknikkonsulter och mjukvaruföretag inom telekom- och mediaområdet, management- och IR-konsulter samt datorproduktion. Totala omsättningen kan uppskattas till ett par miljarder svenska kronor. Flera av bolagen har kontor även utanför USA, några också i Sverige.

Bolagen sorterar under tre holdingbolag: Xsource Corporation, Modern Asset Management och Great Universal Inc. Alla har huvudkontor i den skyskrapa på Manhattan i New York där Jan Stenbeck har sitt kontor. Som huvudägare och styrelseordförande kontrollerar han de tre holdingbolagen men det finns även andra delägare.

Det görs då och då affärer mellan de privatägda bolagen i USA och börsnoterade bolag i Stenbeckgruppen, eller Our Group som Jan Stenbeck gillar att kalla den. Men informationen om att bolagen i USA kontrolleras av Stenbeck är inte speciellt tydlig, för att använda ett understatement. Tvärtom kan bristen på information till och med vara ett brott mot börsreglerna både i New York och Stockholm.

Ägarsamband

Det finns också en del ägarsamband mellan några av de amerikanska bolagen och den europeiska delen av Stenbeckgruppen. Kinnevik, Tele 2, det internationella telekombolaget Millicom och Invik äger tillsammans cirka 37 procent i XSource, innehav som sammanlagt är bokade till nära en halv miljard kronor. Och Kinnevik äger direkt 23 procent i ett av bolagen under XSource, Modern Cartoons.

Företagen under Xsource kan sorteras i två huvudgrupper, konsulter (teknik, mjukvaror, fakturering, support) och en diversegrupp.

Till den första gruppen hör:

o Netcom Consultants, tekniska konsulter inom fast och mobil telefoni. Dotterbolaget Indoor Coverage arbetar med att skapa bättre täckning för mobil telefoni i skyskrapor.

o ProcureITright, som erbjuder konsulttjänster inom områdena inköpsstrategi, outsourcing av inköp samt upphandlingar. Företaget köpte i våras det konkursdrabbade svenska konsultföretaget Proceedo, som arbetar med internetbaserade inköpslösningar. Huvudägare var Investors riskkapitalbolag Investor Growth Capital.

o Ephibian, ett internetkonsultföretag med huvudkontor i Tucson, Arizona som utvecklar e-handelssystem och webbsidor och har ett 60-tal anställda.

o Praesidum, som arbetar med säkerhetsfrågor och betalningssäkring inom telekommunikation.

o Savera Systems Inc (huvudkontor i New Jersey), 4 T Solutions (köptes från Tele 2 i fjol), Lothar Systems (faktureringsföretag i Paraguay) och Basset Telecom Solutions (döpt efter Stenbecks favorithundar) är företag för design och installation av fakturerings- och supportsystem.

o Get2Net och Modern Cartoons är lite udda i samlingen. Det förra ställer ut internetautomater på flygplatser och hotell, det senare arbetar med mjukvaru-utveckling för TV-animering.

Stenbecks man i USA

Företagsgruppen under Modern Asset Management har drivits upp på tre år under ledning av Bruce Grant. Han fanns tidigare på ledande poster inom det internationella managementkonsultföretaget Arthur D Little, senast som chef för verksamheten i Nordamerika. Han började hos Stenbeck 1997 och finns idag med i den inre cirkeln i gruppen. Han är styrelseledamot i både Kinnevik (och Korsnäs), Tele 2, Metro och Transcom.

Bruce Grant är något av Stenbecks USA-chef. Han är vd i både managementkonsultföretaget Applied Value och i XSource och sitter i styrelsen i holdingbolaget Great Universal.

o Applied Value startades av Bruce Grant 1997 och har idag ett 50-tal konsulter och kontor i Boston, New York, Detroit, Mexico City, London och Stockholm. Uppdrag för amerikanska Chrysler och Coca-Cola hör till prestigejobben.

o Shared Value Ltd är ett konsultföretag inom Investor relations (IR) med kontor i London och New York. Snart öppnas också kontor i Stockholm. Shared Value sköter IR för Stenbeckgruppens börsnoterade bolag men har även externa kunder.

o Search Ltd är ett rekryteringsföretag med inriktning på rekrytering av högre chefer och påläggskalvar med högre examen, MBA, i bagaget.

o Applied Invest är ett nystartat riskkapitalbolag som skall gå in och sanera mogna företag med problem och utveckla aktieägarvärden, ungefär som svenska Industrikapital och Nordic Capital.

Xsource och Modern Asset Managementbolagen omsätter tillsammans cirka 1 miljard kronor. Bolagen har en hel del uppdrag för företag i Stenbeckgruppen, men större delen av intäkterna kommer från externa kunder. Bruce Grant säger att praktiskt taget alla bolagen har god lönsamhet. Han är speciellt stolt över att Proceedo, som gick så dåligt vid tiden för köpet, kommer att ha uppnått positivt kassaflöde redan vid årsskiftet.

Great Universal Inc-gruppen omsätter också cirka 1 miljard kronor. Bolagen är:

o Miltope, som tillverkar och levererar så kallade rugged computers, bland annat till amerikanska försvaret. Det handlar om datorutrustning som tål att användas i fält. Bolaget är ett av Stenbecks första i USA som han startade då han i slutet av 1960-talet arbetade på investmentbanken Morgan Stanley. Tillsammans med några kamrater på banken köpte han bolaget.

En av de första licenserna

Miltope fick dessutom en av de tre första licenserna i USA för att göra försök med mobiltelefoni – starten på Stenbecks idag omfattande telekomverksamhet. Miltopes mobiltelefoni överfördes 1979 till ett eget bolag, Millicom, ursprunget till nuvarande Millicom International Cellular S. A. som är ett börsnoterat bolag i Our Group.

Miltope är noterat på Nasdaq. Bolaget, som har huvudkontor i Hope Hull, Alabama, har gått ganska knackigt och aktien har länge utvecklats dåligt på börsen. Men kursen har gått upp kraftigt efter terrordåden i USA och USA:s motattacker. Omsättning år 2000: 425 miljoner kronor. Börsvärde cirka 120 miljoner kronor.

o PrimeTime24 sänder vidare de stora marksändande TV-bolagens program via satellit till hushåll i Nordamerika som inte får bra mottagning med vanlig antenn. Även PrimeTime 24 går dåligt. Bolaget har förlorat flera viktiga rättsprocesser i USA.

o Transcom USA, driver call centerverksamhet i Indiana, USA.

o The Loyalty Corporation. Bedriver ungefär samma verksamhet som Kinnevikägda Worldwide Loyalty, nämligen utveckling av lojalitetsprogram för kunder via kundklubb.

Internaffärer

I flera fall har Stenbecks amerikanska bolag gjort affärer med börsnoterade Stenbecksbolag och sålt eller köpt företag mellan sig. Exempelvis sålde Great Universal Inc i januari i år ett 12,5-procentigt ägande i Transcom WorldWide till Kinnevik. Samtidigt sålde Tele 2 sitt 37,4-procentiga innehav i Transcom till Kinnevik. Därmed blev Transcom WorldWide helägt av Kinnevik som kunde dela ut bolaget till sina aktieägare och börsnotera det i september i år.

Upplägget visade sig inte bli någon vidare bra affär, vare sig för Stenbeck eller Tele 2. Priset skulle baseras på den genomsnittliga aktiekursen för Transcom de första 60 dagarna på börsen. Marknadsbedömare och rådgivare hade spått ett värde på mellan två och fyra miljarder vilket skulle betyda att Tele 2 skulle få uppåt miljarden kronor eller mer. Jan Stenbecks Great Universal skulle ha fått 300 -400 miljoner kronor.

Men börsnoteringen av Transcom har bara gett ett värde på cirka tre kvarts miljard kronor och Great Universal Inc kan bara vänta sig kanske 100 miljoner kronor.

Jan Stenbecks privata engagemang i Transcomaffären via Great Universal är okänt för det flesta – inte minst för aktieägarna i Kinnevik som borde ha blivit informerade.

I pressmeddelandet i januari i år om affären framgår att Kinnevik köpt aktier i Transcom från SEC (det vill säga Tele 2) och Great Universal men att Stenbeck kontrollerar Great Universal nämns inte alls. I den speciella informationen, inbladad i Kinneviks årsredovisning för år 2000, om utdelningen av Transcom till Kinneviks aktieägare stod över huvud taget ingenting om varifrån dessa två aktieposter i Transcom köpts och att det alltså rört sig om en så kallad närståendetransaktion.

I en annan affär sålde Xsource clearingföretaget Mach USA till Millicom för cirka 20 miljoner i svenska kronor. Men eftersom Mach USA gick med förlust och bedömdes ha dåliga framtidsutsikter lades verksamheten ned och Millicom skrev bort hela investeringen!

USA-bolagen gynnas

Jan Stenbecks USA-bolag drar utan tvekan nytta av den börsnoterade delen av Our Group. På flera av de amerikanska bolagens hemsidor sägs det att de ingår i den framgångsrika gruppen.

Däremot talas det mindre om sambanden i informationen till aktieägarna i Sverige. De allra flesta aktieägarna i Kinnevik har inte en aning om de amerikanska bolagen. Affärsvärldens arbete för att få fram en någorlunda klar bild av de samband som redovisas i detta och föregående nummer av tidningen (Afv 43/2001) har krävt ett omfattande utredningsarbete och djupt arkivgrävande

Bristen på öppen information om sambanden och om affärsrelationerna mellan Stenbecks privata bolag i USA och de börsnoterade företagen i Our Group är klart otillfredställande. Frågan är om informationen uppfyller kraven enligt noteringsavtalet med Stockholms Fondbörs. Enligt reglerna skall börsbolag informera om affärer med närstående och med bolag som kontrolleras av närstående. Det finns all anledning för börsledningen att utreda frågan.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.