Venue Retail erbjuder ackordsförslag på 25 procent av fordringar

Venue Retails rekonstruktör skickar nu ut ackordsförslag till bolagets borgenärer.
Ackordsförslaget innebär att bolagets ackordsborgenärer erbjuds betalning av hela fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp. Betalningen kommer att erläggas kontant och omfattar borgenärernas sammanlagda oprioriterade fordringar på bolaget per den 20 november 2019, datumet för bolagets rekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Betalning av ackordslikviden kommer att ske i tre rater och den sista betalningen beräknas ske senast den 31 juli 2021. Någon säkerhet för ackordets fullgörande har inte ställts.

Venue Retail avser som tidigare meddelats att genomföra en företrädesemission på 95 miljoner kronor som är garanterad upp till 73,5 miljoner kronor. Emissionen och den tidigare meddelade finansieringsöverenskommelsen med Nordea Bank förutsätter att ackordserbjudandet utan ändringar accepteras och vinner laga kraft.

Om ackordserbjudandet inte antas av en erforderlig andel av bolagets borgenärer är det styrelsens bedömning att bolaget kommer försättas i konkurs. För det fall bolaget försätts i konkurs bedöms de oprioriterade fordringsägarna bli lottlösa, varför det är bolagets bedömning att det är till fördel för fordringsägarna att ackordet genomförs. Det är även rekonstruktörens uppfattning att ackordsförslaget är till fördel för fordringsägarna. Det konstateras att bolagets rörelsekapital bedöms räcka i åtminstone tolv månader förutsatt att ackordet godkänns och nyemissionen genomförs.

Venue Retail har som tidigare meddelats utsett Lars Fins till ny vd. Han har förstärkt bolaget med tre nya nyckelpersoner inom avdelningarna försäljning/inköp & logistik och marknad & online. Vidare avser bolaget att utse en ny koncernledning den 1 september.

Venue Retails bedömning är att den nya affärsplanen kommer att vända bolagets negativa resultat till ett positivt resultat med start räkenskapsåret september 2021-augusti 2022. Slutlig version av affärsplanen väntas beslutas tidig höst.

Bolagets försäljning beräknas ha minskat med omkring 30 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Den pågående pandemin är den främsta anledningen till den minskade försäljningen, vilket har slagit hårt mot bolagets produkter inom segmentet Travel. Vidare har butikerna haft begränsade öppettider.

Venue Retails målsättning är att öka försäljningen under nästa räkenskapsår så att den återigen uppgår till nivåerna under räkenskapsåret 2019/2020. Med beaktande av den nya affärsplanen beräknar bolaget att kunna öka försäljningen med omkring 12 procent per år från och med hösten 2023.

Bolagets totala omkostnadsmassa har under de senaste 12 månaderna gått ned från omkring 460 miljoner kronor per år till omkring 400 miljoner kronor per år. Bolaget avser att fortlöpande omförhandla hyresavtal med syfte att uppnå betydande sänkningar de kommande åren.

Venue Retail har som tidigare har meddelats erhållit positivt besked från Nordea om ett nytt bankavtal vilket beräknas vara på plats under augusti.

Sammanställningen av bolagets tillgångar och skulder visar på en brist på 103,6 miljoner kronor.
Det bedömda värdet av varulagret är här 63 miljoner kronor, enligt värderingsutlåtandet.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här