Wallenstam redovisar högre förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad nettovinst.
Foto: Wallenstam

Wallenstams hyresintäkter uppgick till 523 miljoner kronor under första kvartalet (497), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 386 miljoner kronor (364), en ökning med 6,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 275 miljoner kronor (260), en ökning med 5,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 395 miljoner kronor (416).

Resultatet efter skatt blev 309 miljoner kronor (340), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,0 kronor (1,1), vilket innebär en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 92,60 kronor (83,60).

”Då effekterna av covid-19 främst uppkommit från mitten av mars med fortsättning in i april påverkas Wallenstams resultat för första kvartalet 2020 jämförelsevis lite av pandemins utbrott. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer för Wallenstams del företrädesvis att märkas från andra kvartalet 2020. Hur omfattande dessa blir är i dagsläget inte möjligt att bedöma”, skriver bolaget i rapporten.

Vd Hans Wallenstam påpekar vikten av fastigheternas lägen under kristider.

”En annan erfarenhet som jag skaffat mig är att fastigheternas läge är direkt avgörande i ett krisscenario. Centrala och attraktiva fastigheter är eftertraktade oavsett konjunktur. Vi har våra kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstadslägen, våra bostadsfastigheter ligger centralt eller i attraktiva bostadsområden i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Detta speglas inte minst i vakanser och betalningsvilja. Våra bostadshyresgäster värdesätter våra attraktiva bostäder. Detta visar sig i att i princip alla hyror för våra bostäder är betalda vid varje månadsskifte, så även per 31 mars för aprils månadshyra”, säger han i rapporten.