Ectin Research – IPO med cancerkandidat

Ectin Research utvecklar en läkemedelskandidat mot långt gången urinblåsecancer. Nu ska bolaget noteras för att under året inleda en fas I-studie.
Ectin Research utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av metastaserad urotelial blåscancer. Det är ett sent och allvarligt sjukdomstillstånd vid urinblåsecancer. Läkemedlet är tänkt att tas oralt i tablettform och kan därmed administreras i patientens hem.
Ectin Research Juli 2021
VD: Anna Sjöblom-Hallén
Styrelseordförande: Fredrik Sjövall
Antal anställda: 3 (inkl. konsulter)
Nyckelpersoners ägande: Cirka 15 %
Lista: Spotlight Stock Market
Teckningskurs: 35,40 kr per unit (motsvarande 5,90kr per aktie)
Antal aktier ink. utspädn: 14,4 miljoner
Börsvärde: 85 Mkr
Nettokassa: 36 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på max antal aktier.

Ectin Research (teckningskurs 5,90 kr) utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av metastaserad urotelial blåscancer.

Bolaget vill genom sin läkemedelskandidat MFA-370 erbjuda patienter en effektiv behandling med färre och mildare biverkningar än vad etablerade behandlingar idag ger.

Ectin planerar att inleda en kombinerad klinisk fas I/II-studie under 2021. För att finansiera detta söker bolaget nu en notering på Spotlight och gör en nyemission på 55 Mkr. Units erbjuds till priset 35,40 kr. En unit består av sex aktier samt en vederlagsfri teckningsoption. En option ger rätt att teckna en aktie till kurs 7,10 kr under maj-juni 2022.

Bolaget grundades 2013 och sitter i AstraZenecas BioVenture Hub i Mölndal.

Läs mer om aktuella börsnoteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Ectin Research
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 3
Teckningskurs 5,90 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 55 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 85 Mkr
Emissionskostnad Cirka 7 Mkr (12,9% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 61%
Investerare som ska teckna i IPO Råsunda Förvaltning, Gerhard Dal, Formue Nord, Polynom Investment, Kent Eklund, m.fl. (61% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2021-07-15
Beräknad första handelsdag 2021-07-29 (14 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Ectin Research

# Hög emissionskostnad

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Affärsvärlden hissar flagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Ectin Research betalar cirka 7 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,9 procent av erbjudandet.

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

Ectin Research prospekt saknar information om personer i bolagets ledning och styrelse har konkurser i bagaget. Det finns också några felskrivningar i prospektet. Det anges att en ledamot äger aktier i Ectin Research via ett bolag (Ivarsson Medical Research) som denne inte äger. Det anges också fel årtal på en närståendetransaktion. Affärsvärldens IPO-guide hissar en flagga.

Ectin Research VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar:

”Det var olyckligt att Fredrik Andersson kopplades ihop med bolaget Ivarsson Medical Research AB då de inte är associerade på något sätt samt vidare att grundare Christer Edlunds lån till bolaget nov 2018 missvisande var daterat till nov 2019.”

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ ECTIN RESEARCH

Det här är ett utvecklingsbolag utan intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Ledning och styrelse kommer vid fulltecknad emission äga 15%. Det är relativt lågt.

Bolagets grundare är Christer Edlund, Peter Falk och Marie-Lois Ivarsson. Edlund och Falk är bolagets största ägare även efter noteringen med knappt 4% vardera. Ivarsson kommer äga 1,5%. Edlund och Ivarsson tecknar också nya aktier för mindre belopp.

VD Anna Sjöblom-Hallén tecknar för knappt 0,4 Mkr och äger efter emissionen drygt 1%. Ordförande Fredrik Sjövall tecknar för 0,3 Mkr. Han har också ett mindre antal optioner med rätt till teckning under september 2023 – augusti 2024.

Samtliga har lock-up i 12 månader.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

Bolagets tre grundare har alla erfarenhet inom cancerområdet. Edlund har doktorsexamen i urologi. Ivarsson och Falk har båda doktorsexamen i kirurgi.

Ordförande sedan förra året är Fredrik Sjövall. Han har tidigare varit VD för Hemcheck, Inhalation Sciences, Lipopeptide och PharmaSurgics. Han är för närvarande också ordförande för Ziccum, Lipidor och Monivent.

VD sedan 2016 är Anna Sjöblom-Hallén. Hon är utbildad kemist och har en doktorsexamen i medicin. Sjöblom-Hallén har tidigare erfarenhet från nystartade företag inom life science sektorn, bland annat som VD för Alzinova och Toleranzia.

Samtliga nyckelpersoner har gedigen och relevant sakkunskap. Men helst skulle vi sett erfarenhet från riktigt lyckade life-science bolag på CV:t.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen i Europa och USA. Sjukdomen är vanligare hos män och i åldrar över 60 år.

Det finns idag flera behandlingar som används vid olika former av blåscancer. De nuvarande behandlingarna har dock begränsad effekt när cancern spridit sig i kroppen och nya cancertumörer (så kallade metastaser) bildats. Det är ett allvarligt och sent sjukdomstillstånd. Behandlingar med cytostatika (kemoterapi), immunoterapi och strålbehandling ger även svåra biverkningar och dålig livskvalitet.

Ectin tror sig ha hittat en bättre behandling och riktar initialt in sig på detta svåra sjukdomstillstånd, så kallad metastaserad urotelial blåscancer. Bolagets läkemedelskandidat MFA-370 är en patenterad kombination av två väldokumenterade substanser, Avermektin och NSAID.

 • Avermektin används exempelvis mot olika parasitsjukdomar.
 • NSAID är smärtstillande, antiinflammatoriskt samt febernedsättande (används exempelvis i vanliga värktabletter).

Antalet patienter som skulle kunna bli hjälpta av Ectins läkemedel är drygt 8 000 per år. Siffran gäller patienter i EU eller USA som redan genomgått annan behandling. På sikt tror bolaget att även patienter med bröst-, kolon- och prostatacancer skulle kunna bli hjälpta av läkemedlet.

Idén till behandlingen kom av en slump. Dr Christer Edlund behandlade en patient med blåscancer där metastaser bildats i övriga kroppen. Patienten beräknades endast ha ett halvår kvar att leva. Samtidigt fick patienten en tropisk infektion och fick behandling för den. Vid återbesök hos Dr Edlund tre månader efteråt var alla tecken på cancersjukdomen borta. Baserat på detta bildade Edlund tillsammans med Marie-Lois Ivarsson och Peter Falk sedan Ectin Research.

Bolaget har genomfört prekliniska studier som visat att MFA-370 kan inducera cancercelldöd utan tillägg av cytostatika. Avsikten är nu att inleda klinisk fas I/II-studie.

För att finansiera detta gör bolaget nu en nyemission på 55 Mkr. Genom teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare 11 Mkr 2022. Bolaget bedömer att kapitalet då kommer vara tillräckligt för att avsluta fas I samt förbereda för fas II. Planen är sen att söka samarbetspartners för att finansiera fas II-delen. Ett ungefärligt framtida kapitalbehov till 2025 är ytterligare 75 Mkr. Hittills har totalt knappt 12 Mkr investerats i bolaget.

 • Fas I kommer inledas under sista kvartalet 2021 för att vara klar under andra halvåret 2022.
 • Fas II beräknas inledas 2023 för att vara helt klar 2025.

Konkurrenter är bolag med redan godkända blåscancerbehandlingar. Det är bland annat AstraZeneca, Pfizer och Roche. En viktig sak som särskiljer Ectin är att läkemedlet tas oralt i tablettform och inte intravenöst. Det möjliggör administrering i patientens hem vilket är bra för patienten men också leder till lägre kostnader för behandling. Blåscancer är den dyraste cancerformen att behandla.

Andra fördelar är att de två ingående substanserna i MFA-370 redan har etablerad produktion och känd säkerhetsprofil med tolererbara och få biverkningar.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

För att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa måste fas I-studien vara framgångsrik.

OPTIMISTISKT SCENARIO

Ectin Research Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe Lovande resultat i prekliniska modeller Framgångsrik fas I-studie
Kommande värdedrivare (i) Start av fas I-studie Går vidare mot fas II via samarbete
Värderingsmodell (ii) e.m. e.m.
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr Neg
Börsvärde, Mkr (iii) 85 Mkr 1 000 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 620%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

I ett optimistiskt scenario räknar vi med att forskningen utvecklas väl och att teckningsoptionerna faller ut.

I ett optimistiskt scenario finns stor uppsida. Hur stor har vi svårt att bedöma. Vår tabell visar därför bara en grov gissning av ett tänkbart börsvärde 2023. Strategin med samarbete verkar dock rimlig och de samarbeten som ingåtts är till höga belopp.

Japanska Kissei Pharma, med en kandidat mot icke-muskelinvasiv blåscancer (mindre allvarlig form), ingick 2020 ett fas III-samarbete med amerikanska CG Oncology värt upp till 140 miljoner dollar. Även amerikanska ArQule, med en kandidat mot metastaserad urotelial blåscancer (samma sjukdomstillstånd som Ectin riktar in sig mot), ingick 2018 ett fas Ib-samarbete med schweiziska Basilea värt upp till 336 miljoner dollar. 

PESSIMISTISKT SCENARIO

Läkemedelskandidaten är fortfarande i tidig fas. Förseningar och bakslag betyder i bästa fall nyemissioner under ogynnsamma förutsättningar, i värsta fall en total förlust av kapitalet för investerare. Man bör räkna med det senare som en realistisk möjlighet.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Ectin Research satsning framstår som seriös och lovande. Att bolaget använder sig av två etablerade läkemedel i sin läkemedelskandidat gör att utvecklingen kan gå snabbare. Om Ectin lyckas slå sig in på marknaden som ett alternativ för de patienter som inte är hjälpta av nuvarande mediciner är vinsterna mycket stora. Dit är det dock långt kvar och mycket kan hända.

Vi noterar att IPO-klimatet kylts av lagom till sommaren. Några mindre nynoterade bolag i utvecklingfas inom läkemedel har haft svag kursutveckling. Exempel är Biosergen (-25%) och Elicera Therapeutics (-40%).

Vi landar i en neutral hållning.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp