Ingen rabatt i Lundbergs

Argumentet att man som ägare i investmentbolaget Lundbergs skulle få rabatt på rabatt har svalnat. Aktien har stigit samtidigt som vissa dolda värden realiserats medan andra gått upp i rök.
Lundbergföretagens VD Fredrik Lundberg.
Lundbergföretagen
Börskurs: 463,60 kr Antal aktier: 248,0 m
Börsvärde: 114 973 Mkr Substansrabatt: 4%
VD: Fredrik Lundberg Ordförande: Mats Guldbrand

Historien går tillbaka till 1944 och Lars Erik Lundberg som då grundade den byggmästarrörelse som senare skulle kallas Lundbergs. Fokus låg ursprungligen på bostadsbyggande och verksamheten etablerades på många håll i Mellan- och Sydsverige.

Men byggrörelsen blev sedermera fastighetsägande. Och fastighetsägandet breddades i sin tur till ägande av andra företag och även aktieposter i börsbolag. 1983 börsnoterades bolaget med Fredrik Lundberg som VD och portföljen koncentrerades till ett mer begränsat antal innehav.

Idag är det noterade investmentbolaget Sveriges tredje största. I tillgångsportföljen finns ett helägt fastighetsbolag tillsammans med innehav i bland annat Industrivärden, Holmen, Indutrade, Hufvudstaden och Handelsbanken.

Strategi: långsiktighet och låg risk

De noterade investmentbolagen har olika strategi och inriktning. Vissa investmentbolag fokuserar på en eller ett fåtal sektorer medan andra investerar mer brett. Några investmentbolag har stor andel noterade innehav medan andra investerar desto mer i onoterade företag.

Det uttalade målet för Lundbergföretagen är att ”skapa en avkastning för aktieägarna som väl möter marknadens avkastningskrav”. Det åstadkommer man genom att vara aktiv och långsiktig ägare i sina innehav.

Den låga risknivån är ett tydligt inslag. Fredrik Lundberg är försiktig med belåning i merparten av sina innehav. Antalet transaktioner är få och det kan ofta gå flera år mellan större förändringar i portföljen.

Nyckelpersoner och incitament

Lundbergs största ägare Värde (Mkr) Kapital Röster
Fredrik Lundberg 46 217 40,3% 70,5%
Louise Lindh 15 130 13,2% 11,0%
Katarina Martinson 13 278 11,6% 10,7%
Alecta Pensionsförsäkring 2 540 2,2% 0,5%
Spiltan Fonder 2 223 1,9% 0,4%
BlackRock 1 094 1,0% 0,2%
Isabelle Martinson 926 0,8% 0,2%
Caroline Martinson 926 0,8% 0,2%
Axel Martinson 926 0,8% 0,2%
Sofia Lindh 926 0,8% 0,2%
Erik Lindh 926 0,8% 0,2%
Källa: Holdings

Fredrik Lundberg är helt klart en hörnpelare i svenskt näringsliv tillika en av Sveriges rikaste personer. Utöver styrelseposter i flera av investmentbolagets tyngre innehav är han också ordförande i Industrivärden och har därmed inflytande över Sveriges näst största investmentbolag. Möjligtvis kan man se risk för intressekonflikt här med tanke på att Industrivärden har en likartad strategi som Lundbergs och vissa gemensamma innehav.

Fredrik Lundberg är själv Lundbergs största ägare med 40% av kapitalet och 70% av rösterna. Döttrarna Louise Lindh och Katarina Martinson äger ytterligare 13 respektive 12% av kapitalet och är de som i sinom tid väntas ta över imperiet. De sitter bägge i investmentbolagets styrelse. Louise Lindh är även VD i Lundbergs helägda fastighetsbolag medan Katarina Martinson bland annat är ordförande i Indutrade. Lundbergföretagen kan i viss mån beskrivas som ett börsnoterat familjeföretag.

Förvaltningskostnaden uppgick 2020 till 0,06% av innehavens marknadsvärde. Den är en av de lägsta siffrorna bland samtliga noterade investmentbolag.

Portföljen: fastigheter, skog och industri

Lundbergs egna fastighetsbolag tillsammans med innehaven i investmentbolaget Industrivärden, skogskoncernen Holmen och teknikhandelskoncernen Indutrade står för drygt 80% av substansvärdet.

Grafiken bredvid visar hela portföljen som består av totalt nio större poster. Med tanke på att största innehavet Industrivärden i sin tur utgörs av ägande i åtta noterade börsbolag är portföljen totalt sett förhållandevis diversifierad, om än med tyngdpunkt mot industri.

Värdering: ingen rabatt

I genomsnitt har Lundbergs historiskt handlats i linje med substansvärdet. Priset har dock varierat från omkring 20% rabatt till 20% premie. I nuläget handlas aktien till cirka 4% rabatt – godkänt men knappast något som lämnar enorm uppsida. Frågan är om det finns några dolda värden på andra håll i koncernen:

  • Industrivärden? Handlas visserligen till 4% rabatt men det är historiskt dyrt med tanke på att den aktien snarare ofta handlats med 15-20% rabatt.
  • Skogen? Står för merparten av värdet i Lundbergs innehav Holmen. Men i takt med att skogen värderats upp i skogsbolagens böcker så har åtminstone de mest uppenbara dolda värdena redan kommit upp till ytan här. Värdet på Holmen har dubblerats senaste två åren.
  • Fastighetsbolaget? Utvecklar och förvaltar hyresbostäder vilket sannolikt förtjänar viss premie. Men med tanke på att 40% av beståndet också är kontor så har de dolda värden som en gång fanns sannolikt utraderats när covid och hemmajobb sänkt värderingarna på kontorsfastigheter.

Slutsats

För ett par år sedan hade man kunnat argumentera för att man som ägare i Lundbergföretagen fick rabatt på rabatt. Men rabatten i själva investmentbolaget är nu liten, samtidigt som de dolda värdena i skogen synliggjorts medan dolda värden i fastighetsbolaget i stället gått upp i rök.

Det finns inte särskilt gott om intressanta investmentbolag på börsen just nu. Traditionella basinnehav som Investor och Industrivärden handlas till historiskt låg rabatt. Öresund handlas till premie trots halvdan utveckling. Svolder handlas till premie trots helt börsnoterad portfölj. Latour handlas till enorm premie och detsamma gäller lite mer tillväxtfokuserade bolag som Creades och Bure.

Den som nödvändigtvis vill investera i just investmentbolag och premierar låg risk över snabb tillväxt har ett helt okej alternativ i Lundbergföretagen. Den som letar större uppsida ser inte ut att hitta det här. Vårt råd blir neutral.