NeoDynamics: Dynamiska planer för bättre biopsi

Med ett bättre biopsisystem för diagnostisering av bröstcancer ska NeoDynamics snabbt nå marknaden. Stora investeringar har gjorts och ska göras. NeoDynamics noteras snart på Spotlight Stock Market. Värderingen är inte låg men bolaget har klara kvaliteter.

NeoDynamics biopsisystem NeoNavia är baserad på mikropulsteknologi som underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning hos bröstcancerpatienter. NeoNavia ger bättre precision och kontroll än traditionella metoder med möjlighet att ta prover också i små vävnadsförändringar. Vävnadsproverna blir större trots att systemet är mindre invasivt. En effektivare diagnostikprocess möjliggör tidigare upptäckt av cancer.

NeoNavia-systemet består i huvudsak av två komponenter. Den handhållna delen av instrumentet är en steril engångsprodukt. Basenheten är återanvändbar och driver systemet med el, vakuum och tryckluft. Biopsiinstrumentets nåldel förs in i patienten med hjälp av ultraljudsvisualisering och i förekommande fall mikroimpulser.

Provproceduren är lik den som görs med traditionella instrument och kräver ingen speciell utbildning. Det är främst mikropulstekniken som differentierar NeoNavia från andra biopsiinstrument. Teknologin är patentskyddad på alla större marknader.

Valideringsversionen av NeoNavia är CE-märkt och har framgångsrikt använts på över 300 cancerpatienter på 15 olika cancercenter i Europa. Det kommande året ska den kommersiella versionen av NeoNavia slutföras med bland annat tre nålvarianter vilket ska ge läkarna möjlighet att hantera de flesta biopsierna med mikropulsteknik. Målsättningen är att få ett CE-godkännande andra halvåret 2019.

NeoDynamics genomför nu en emission av units inför listning på Spotlight Stockmarket. Teckningskursen är 16,40 kronor per unit. Varje unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption. Priset för en aktie är 8,20 kronor. Teckningsoptionen är vederlagsfri. En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till kurs 8,20 kronor i november 2019.

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 48 Mkr efter kostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare cirka 24 Mkr genom teckningsoptioner som går till lösen om ungefär ett år.

IPO-GUIDE NeoDynamics
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 5
Teckningskurs 8,20 kr (16,40 / unit med 2 aktier + 1 TO)
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 51 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 125 Mkr
Emissionskostnad Cirka 4 Mkr (7,5% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 73%
Investerare som ska teckna i IPO Boai NKY Medical Holdings, Fang Huasheng, M2 Capital Management, Gryningskust Holding, ADB Invest, m.fl. (61% i åtagande)
Garanter Boai NKY Medical Holdings (12% i åtagande)
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2018-11-14
Beräknad första handelsdag 2018-12-07 (23 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Två flaggor enligt Börsplus IPO-guide

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter 24 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter drygt 150 granskade börsnoteringar är 1,6 flaggor för miljardbolag, 2,6 för småbolag och 4,2 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar 2 flaggor i NeoDynamics, att jämföra med 4,2 som är genomsnittet för mikrobolags noteringar.

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

NeoDynamics skriver på sida 29 att emissionskostnaderna uppgår till 2,5 Mkr för den initiala emissionen. På andra ställen i prospektet verkar det snarare röra sig om 3,8 Mkr. Vi får inte rätsida på vad som gäller.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

NeoDynamics startades 2004 och sattes i konkurs 2015 innan bolaget efter ett inkråmsförvärv rekonstruerades till dagens form. NeoDynamics nuvarande CFO och ledamot var vd när bolaget ansökte om konkurs.

Börsplus syn på NeoDynamics

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse i NeoDynamics äger knappt 8 procent av aktierna efter genomförd nyemission. Huvudägaren kinesiska Boai NKY Medical Holdings äger knappt 30 procent av bolaget. Boai NKY är börsnoterat (Shenzhen) och har före emissionen investerat 27 Mkr i NeoDynamics sedan 2016. Fastighetsmagnaten Rutger Arnhults bolag M2 Capital Management äger cirka 8 procent av bolaget. En annan storägare är fastighetsproffset Johan Thorell.

Nyemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser med cirka 30 Mkr. Huvuddelen av detta kommer från huvudägare och nyckelpersoner. Utöver det har bolagets största ägare Boai NKY utfärdat en vederlagsfri garanti på cirka 6 Mkr. Det sänder en god signal. Totalt är därmed cirka 75 procent av nyemissionen säkerställd på förhand.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Anna Erikrud har lång erfarenhet inom läkemedel och medicinteknik med tidigare positioner på bland annat Q-Med och Pharmacia. Vi hittar henne i styrelsen på Spotlight-noterade AcuCort. Styrelseordförande är Ingrid Salén med bakgrund från Scania. Ledamot Claes Pettersson är CFO på First North-noterade XMReality och har tidigare varit vd på Impact Coatings. Ledamot och CFO Jörgen Vrenning har tidigare jobbat på bland annat Catella och Carnegie. Ledamot Xiao-Jun Xu representerar huvudägaren Boai NKY. Han är verksam på Karolinska Institutet och har publicerat över 180 vetenskapliga artiklar.

Man hade gärna sett lite mer entreprenörsprofiler från Life Science-världen men överlag är detta en bra laguppställning.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Enligt NeoDynamics genomförs det cirka sex miljoner bröstbiopsier i världen varje år. Bolaget bedömer att marknaden inom bröstcancer för NeoNavia är värd 500 miljoner USD årligen. Intäkterna kommer från engångsprodukter i form av pulsbiopsiprober. För dessa är marginalen hög. Baseneheten säljs också men med lägre marginaler.

För att komma dit bolaget är idag har cirka 140 Mkr redan investerats. Spontant låter det högt och man undrar om felsatsningar gjorts på vägen? Framåt ska pengarna dels användas till:

 • Slutföra utvecklingen av den kommersiella versionen av NeoNavia. Detta inkluderar bland annat färdigställande av design och prototyper, validering av systemet och CE-märkningsprocessen.
 • Två kliniska studier ska genomföras på totalt cirka 240 patienter i Tyskland och Storbritannien för att ge en oberoende validering av NeoNavias prestanda i särskilt svåråtkomliga och besvärliga fall. Vetenskapliga publikationer är ofta det bästa säljargumentet. Studierna väntas bli klara under 2019.
 • Om teckningsoptionsprogrammet tillför bolaget ytterligare cirka 24 Mkr om drygt ett år ska kapitalet främst användas till kliniska studier i Kina och USA och därefter lansering på dessa marknader.

Marknadslansering kommer först att ske i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Målsättningen är att det ska ske sent 2019. Ansökan om FDA-godkännande ska lämnas in i slutet av 2019 och lansering i USA sker år 2020. I Europa kommer NeoDynamics att etablera en egen marknads- och försäljningsorganisation. USA ska erövras med partners eller genom utlicensiering. Ansökan till kinesiska FDA görs 2020 och lansering i Kina är planerad till året därpå. Kina är så klart extraintressant med en huvudägare i Boai NKY som är en etablerad aktör inom medicinteknik i landet. Därför kan vi tycka det är en märklig prioritering att ta sig an den amerikanska marknaden före Kina. Så brukar medicinteknikbolag resonera men för NeoDynamics borde tågordningen vara annorlunda?

Antagligen är det också för ambitiöst att räkna med lansering i Europa redan i slutet av 2019. Frågan är om man hinner göra allt med bibehållen kvalitet?

På sikt är tanken att NeoNavia också ska utvecklas för att diagnostisera andra cancerindikationer men det görs nog inte de närmaste åren.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Färdigställande av NeoNavia för kommersiellt bruk
 • Framgångsrika studier som bygger vetenskaplig evidens
 • Marknadslansering år 2019/2020

NeoDynamics i ett optimistiskt scenario

NeoDynamics Idag Tänkbart 2020
Avklarad milstolpe Framgångsrik användning Omsättning 20 Mkr
Kommande värdedrivare (i) CE-märkning, marknadslansering Försäljningstillväxt, fler indikationer
Värderingsmodell (ii) e.m P/S 20
Resultatnivå, årstakt Cirka -30 Mkr Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 155 Mkr (ink TO) 400 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 160%

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Börsplus (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Börsplus optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

NeoDynamics har som mål att utan fler nyemissioner än denna nå positivt kassaflöde. År 2022 är målet att ha en världsmarknadsandel om cirka 2 procent. Det ska resultera i intäkter på cirka 120-140 Mkr.

Vi tänker oss att detta inte hinns med till 2022 men att man i ett optimistiskt scenario kanske omsätter 20 Mkr år 2021. Det skulle också visa på bra med vind i seglen och kan motivera en hög värdering, säg 20x omsättningen. Då kan börsvärdet vara 400 Mkr mot cirka 150 Mkr efter noteringen. Den skissen pekar på en lockande potential i NeoDynamics, även om bolaget inte når sina mål.

Pessimistiskt scenario

Som vanligt är risken för besvikelser stor och då är nedsidan i praktiken 100 procent.

Mycket ska klaras av innan marknadslansering och även därefter kan mycket gå fel. En aktieparallell är BiBBInstruments (läs analys här). BiBB är också noterat på Spotlight och utvecklar och marknadsför flera olika instrument för biopsitagning.

BiBB har en bredare portfölj och kanske en större marknad men NeoDynamics instrument är mer avancerat och nischat. BiBB har nyligen aviserat en nyemission som efter kapitalresningen på cirka 25 Mkr värderar bolaget till ungefär 70 Mkr.

Trots att bolagen till synes är lika har de olika fokus. I de indikationer som är aktuella för NeoDynamics är det radiologer som utför biopsierna. BiBBs instrument riktar sig främst till kirurger som gör flexibla endoskopiska biopsier inne i kroppen. Om vi utgår från de respektive bolagens beskrivningar är dock total marknadsstorlek, tid till marknad och potential ungefär lika stora. Det kan tolkas som att NeoDynamics är högt värderat. Eller lika gärna en indikation på att BiBB är lågt värderat. Eller att de skiljer sig i kvalitet och förutsättningar.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna. Vår största invändning med NeoDynamics är nog därutöver värderingen. Den kan inte kan betraktas som låg för ett bolag som inte har CE-märkningen för det kommersiella instrumentet på plats.

Med det sagt har NeoDynamics ändå klara kvaliteter. NeoNavia ser ut att vara ett överlägset instrument för bröstcancerdiagnos och borde ha en plats i vården. Ägarlistan imponerar för ett mikrocap-bolag och inte minst den kinesiska huvudägaren borde kunna öppna dörren till en stor marknad.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = KöpOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.