Renovering med Securitas

Investerare har köpt Securitas i tron om att få äga en stabil trotjänare men fick istället ett renoveringsbygge på händerna. När det ena rummet är klart är det bara att börja med nästa. Är det ett bygge som har potential att bli någonting fint på sikt eller inte?
Moderna säkerhetslösningar innefattar inte enbart väktare utan även integrerade säkerhetssystem.
Securitas
Börskurs: 124,00 kr Antal aktier: 365,1 m
Börsvärde: 45 252 Mkr Nettoskuld: 14 335 Mkr
VD: Magnus Ahlqvist Ordförande: Jan Svensson (tillträdande)

Securitas (124 kr) levererar förutom väktarbevakning sedan några år tillbaka också specialiserade helhetslösningar för säkerhetssystem.

Medan marknaden för väktarbevakning inte är snabbväxande så är tillväxten inom säkerhetssystem bättre. Där förväntas tillväxten uppgå till cirka 10% per år de närmaste åren.

Huvudägare är Latour med 11% och Melker Schörling AB med lite över 4%. Riskkapitalbolaget EQT dök i slutet av 2020 upp i ägarlistan och äger idag nästan 3%.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 107 954 109 034 110 124 111 225
 – Tillväxt -2,7% +1,0% +1,0% +1,0%
Rörelseresultat 3 829 5 009 5 519 5 561
 – Rörelsemarginal 3,5% 4,6% 5,0% 5,0%
Resultat efter skatt 2 419 3 115 3 569 3 620
Vinst per aktie 6,63 8,50 9,80 9,90
Utdelning per aktie 4,00 5,10 5,70 5,70
Direktavkastning 3,2% 4,1% 4,6% 4,6%
Avkastning på eget kapital 13% 16% 16% 16%
Avkastning på operativt kapital 40% 64% 65% 60%
Nettoskuld/EBIT 3,7 2,4 2,0 1,8
P/E 18,7 14,6 12,7 12,5
EV/EBIT 15,6 11,9 10,8 10,7
EV/Sales 0,6 0,5 0,5 0,5


Varken väktare
eller den larmutrustning som installeras binder vidare mycket kapital och gör Securitas verksamhet till en relativt kapitallätt sådan. Det syns i bolagets luftiga balansräkning som till större del består av immateriella värden. Värdet och den eventuella säkerhetsmarginalen operativt finns i stället i de många kundrelationer som har byggts upp under åren. Förnyelsegraden hos Securitas kunder är hög kring sina 90% och där större andelen intäkter är av återkommande karaktär.

Securitas bedriver verksamhet i Nordamerika (45% av omsättningen), Europa (43%) och IBERO-Amerika (12%). Bolaget har cirka 370 000 medarbetare på sina 1450 platskontor. Securitas har gått med vinst varje år sedan minst 2007 med en relativt stabil rörelsemarginal under perioden, så även efter finanskrisen. Under 2020 som förvisso var ett speciellt år kom dock marginalen in något lägre än vanligt (se grafik nedan).

2019 lanserade Securitas två transformeringsprogram för koncernen. Med dessa ville bolaget modernisera sin IT-plattform samt öka effektiviteten för sin Nordamerikanska organisation. Nu ska Securitas göra ytterligare investeringar om totalt 1100 Mkr fram till 2023. Pengarna ska än en gång användas till att utveckla IT-system samt skapa en specialiserad organisation för segmentet Säkerhetslösningar. Målet är att det ska främja rörelsemarginalen. Bolaget har även valt att lämna totalt 11 länder där affärsmöjligheter är begränsade och marginalen på affären lägre.

Säkerhetsbehovet har förändrats och börjat att gå allt mer från bemannad övervakning till integrerade säkerhetslösningar. Det innefattar saker som exempelvis passersystem, kameraövervakning och biometri. Drivare för tillväxten är förutom effektivisering och uppkomsten av smarta byggnader att hotbilden har förändrats. Idag behövs helt enkelt nya lösningar för att hantera den. Här erbjuder Securitas ett helhetserbjudande med både väktare och integrerad säkerhetslösning, som en i övrigt väldigt fragmenterad sektor saknar.

Segmentet stod för 24 Mdkr av omsättningen 2020 och tanken är att summan ska vara 40 Mdkr 2023. För att det ska infrias behövs förvärv, vilket Securitas senaste åren har gjort. Bolagen som Securitas har förvärvat tenderar att ha en rörelsemarginal kring 5 till 10%, goda tillväxtmöjligheter och relativt hög avkastning på sysselsatt kapital. Risken är att det handlar om mindre bolag som ofta kan vara beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Historiskt har Securitas betalat EV/sales om cirka 0,7x för förvärven.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Sektorkollegan G4S accepterade nyligen ett bud motsvarande cirka EV/EBITA 12 där nedskrivning av goodwill tyngde marginalen, det vill säga ej kassaflödespåverkande. Bolaget är precis som Securitas en global koncern verksam inom säkerhet. I huvudscenariot ser vi sedan positivt på de förvärv som Securitas gör tack vare de till synes låga prislapparna och den intressanta växande branschen. Vi räknar inte med några nya förvärv i våra prognoser. Valet av multipel sätter vi till 13 och är ett snäpp högre än den för G4S-affären, vilket vi motiverar med de till synes värdeskapande förvärven.

  • I ett pessimistiskt scenario går det att föreställa sig att de omstruktureringskostnader Securitas gör är ett återkommande tema även framöver, vilket över tid kan påverka marginalen mer än det vi ser idag. I scenariot utvecklas inte heller bolagets nya satsningar lika väl och omsättningen blir lidande. Här räknar vi med lägre omsättning och marginal samt en lägre multipel. I scenariot finns en viss nedsida i aktien.
  • I ett optimistisk scenario får Securitas upp rörelsemarginalen tack vare sina omstruktureringsprogram samt växer något snabbare än i huvudscenariot. Här skissar vi på en omsättningsökning om 3% per år 2021 och 2022 med en rörelsemarginal om 5,5% att jämföra med 5% för huvudscenariot. Här ser marknaden mer positivt på segmentet säkerhetslösningar och belönar Securitas med en EV/EBIT-multipel om 14. I scenariot finns en betydlig uppsida.

Securitas har trots sitt sämre 2020 och omstruktureringskostnader senaste åren i övrigt haft en stabil historik. Det finns sedan viss potential att satsningen på mer teknikinnehåll börjar bära frukt, men någon tydlig sådan effekt går ej att se hittills. Men till en synes billig prislapp och med uppköpet av G4S som golv landar Affärsvärlden i en köp-rekommendation på aktien.