Scandion Oncology: Svår att motstå?

Forskningsbolaget utvecklar ett läkemedel som ska öka effekten av kemoterapi. Nu ska en notering på Spotlight ge kapital för en fas II-studie. Risken är skyhög men vi ser flera skäl till att Scandion kan bli en favorit bland de mindre bioteknikaktierna.

Scandion Oncology (teckningskurs 5,85 kr) är ett danskt forskningsbolag inom cancerfältet. Bolaget ingick tidigare i First North-noterade Saniona. Projektet kommer ursprungligen från danska Neurosearch som för flera år sedan sålde ut delar av sin verksamhet. Scandion genomför nu en nyemission på 26 Mkr inför listning på Spotlight Stockmarket.

Problemet företaget tar sig an är att mer än hälften av alla cancerpatienter med metastatisk sjukdom misslyckas med sin cancerbehandling. En viktig anledning är att cancern utvecklar resistens mot läkemedlet. Det tror sig Scandion kunna råda bot på med sin läkemedelskandidat SCO-101.

SCO-101 övervinner behandlingsresistensen genom att återställa cancercellernas känslighet mot cancerläkemedel i samband med kemoterapi. Initialt har kemoterapi generellt en bra effekt i cancerpatienter men efter ett tag utvecklar cancercellerna resistens mot läkemedlet.

Scandion har utvecklat en screeningplattform tillsammans med Köpenhamns universitet som kan identifiera gener och proteiner som är inblandade i läkemedelsresistensen. Utifrån det har SCO-101 valts ut som läkemedelskandidat. SCO-101 hämmar utflödet av läkemedel från cellerna. SCO-101 kan också blockera den mekanism där cancerceller kan kommunicera för att skapa resistens.

Scandion har i flera in vivo- och in vitrostudier visat goda resultat i form av minskad tumörvolym när SCO-101 kombineras med kemoterapi. I bröstcancer har SCO-101 visat 62 procent ökad effekt och i kolorektalcancer ökade effekten 65 procent.

Scandion Oncology Oktober 2018
VD Nils Brünner
Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth
Nyckelpersoners ägande Cirka 22%
Antal anställda 4
Börsvärde efter IPO Cirka 70 Mkr
Nettokassa 25 Mkr
Resultatnivå, årstakt -12 Mkr
Erbjudandet Börsnotering
Lista Spotlight
Teckningskurs 5,85 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 26 Mkr
Emissionkostnad Cirka 2 Mkr (8,5% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 71%
Investerare som ska teckna i IPO Gerhard Dal, Jimmie Landerman, Per Vasilis, Christian Månsson, Peter Nilsson, m.fl. (71% i åtagande)
Garanter
Varningsflaggor** Inga upptäckta varningsflaggor
Sista teckningsdag 2018-10-18
Beräknad första handelsdag 2018-11-08 (21 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Inga upptäckta varningsflaggor enligt Börsplus IPO-guide

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter 24 typfall av så kallade varningsflaggor. Genomsnittet efter drygt 150 granskade börsnoteringar är 1,6 varningsflaggor för miljardbolag, 2,6 för småbolag och 4,2 varningsflaggor för mikrobolag.

En varningsflagga är alltså inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar inga varningsflaggor i Scandion Oncology.

Börsplus syn på Scandion Oncology

Scandion Oncology är en förhoppningsaktie, ett forskningsdrivet utvecklingsbolag utan intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna i Scandion äger drygt 20 procent av aktierna efter genomförd nyemission. Största ägaren är First North-noterade Saniona som äger cirka 30 procent av bolaget efter genomförd nyemission. Både styrelseordförande och vd deltar med teckningsförbindelser på tillsammans strax över 0,8 Mkr.

Huvudägare och nyckelpersoner har ingått lock up-avtal som innebär att de måste behålla minst 90 procent av sina aktier 12 månader efter noteringen. Mer än 60 procent av aktierna är under lock up. Det är en positiv signal.

2. Track record nyckelpersoner

Scandion har en stark laguppställning. Vd Niels Brunner är professor vid Köpenhamns universitet och har varit vd för translationell cancerforskning vid Danish Cancer Society. Investorer känner igen honom från ledande positioner i WNT Research och Oncology Venture.

Styrelseordförande Jörgen Bardenfleth har tidigare varit vd för bland annat Microsoft i Danmark. Idag är han verksam i flera styrelser som ordförande eller ledamot.

Ledamot professor Carl Borrebaeck är styrelsens främsta kändis. Han har grundat bolag som Immunovia, Senzagen, BioInvent och Alligator BioScience.

Ledamot Thomas Feldthus är också en kändis i biotech-världen och representerar huvudägaren Saniona. CSO i bolaget, Jan Stenvang, är medgrundare och näst största ägare. Han har författat 65 publikationer inom områden translationell cancerforskning, biomarkörer och läkemedelsresistens.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Marknaden för bättre cancerbehandlingar är naturligtvis enorm. Även om Scandions potentiella marknad reduceras till patienter som genomgår kemoterapi och behandlas specifikt med de läkemedel som SCO-101 i studier visat kombinationseffekt med för bröstcancer och kolorektalcancer är värdet ändå cirka 4 miljarder euro årligen.

SCO-101 kommer att vara ett ”First in class”-läkemedel med nya behandlingsmekanismer. Det finns idag inga konkurrenter som upphäver cancerläkemedelsresistens. Förhoppningen är att läkemedelsjättarna som äger etablerade cancerläkemedel kommer att vara intresserade av att licensiera SCO-101 för att öppna upp ett nytt marknadssegment.

SCO-101 har genomgått fyra stycken fas I-studier på totalt 92 individer när kandidaten ägdes av Neurosearch. Ungefär 130 Mkr har plöjts ned i projektet. Ursprungligen var inriktningen inte mot cancer. Studierna visade att SCO-101 i tablettform är säkert och tolereras väl av människor.

Det närmaste året ska Scandion inleda arbetet med fas II-studier. SCO-101 ska formuleras och produceras och fas II-studien ska initieras. SCO-101 kommer att testas i patienter med metastaserande bröstcancer i kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel.

Studien kommer initialt att inkludera 12 patienter som utvecklat resistens mot kemoterapin. Patienterna kommer att få SCO-101 i tablettform tillsammans med Paclitaxel. Dosnivån kommer att eskalera. Efter ett tag kommer ytterligare nio patienter att inkluderas. Hela studien kommer att ta cirka 21 månader. Senast i slutet av 2020 ska studien vara slutförd. Det främsta målet är att visa att kombinationen ger signifikant bättre tumörminskande effekt än bara kemoterapi.

För att slutföra fas II-studien kommer det att krävas ytterligare kapital. Enligt bolaget rör det sig om cirka 13 Mkr. Finansieringen ska ske genom samarbetspartners, bidrag eller ytterligare en nyemission.

Hade Scandion inte varit förhållandevis säkra på att få in kapitalet från samarbetspartners eller som bidrag hade förmodligen den pågående nyemissionen varit större. Just nu förbereds två bidragsansökningar till bland annat Horizon 2020.

Om Scandion framgångsrikt lyckas licensiera SCO-101 till något av de större läkemedelsbolagen är tanken att intäkterna ska användas för att utveckla fler läkemedel.

Närmast i pipeline står SCO-201 som befinner sig i preklinisk fas. Fokus är andra solida cancerformer inklusive bukspottskörtelcancer och lungcancer. Utöver det har Scandion en portfölj med 800 analoger med potentiellt samma verkan som SCO-101.

Scandion har patentansökningar avseende användning av SCO-101 i kombination med anti-cancermedel för behandling av flera olika cancerformer. Inga patent är dock klara.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Stegen fram till initiering av fas II-studier löper på som planerat
  • Fas II-studierna avslutas år 2020 och visar god effekt
  • Licensaffär med ett större läkemedelsbolag 2021

Om fas II-studierna är framgångsrika och SCO-101 som kombinationsterapi visar bra effekt har betydande värden skapats. Det borde leda till en licensaffär med ett större läkemedelsbolag.  

Scandion Oncology Idag Tänkbart 2021
Avklarad milstolpe Fas I Framgångsrika fas II studier
Kommande värdedrivare (i) Start av Fas II Utlicensiering
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -12 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 70 Mkr 1 000 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) +10x

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Börsplus (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Börsplus optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

Det finns flera mindre noterade bolag verksamma inom cancer. Spotlight-noterade DexTech är till exempel verksamma inom prostatacancer och har nyligen presenterat positiva resultat från en fas IIb-studie. För det belönas DexTech med en värdering på cirka 1,5 miljarder kronor.

Man kan argumentera för att Scandion ligger i ungefär samma fas i utvecklingen som First North-noterade Cantargia och de medicinska behoven kan betraktas som lika stora. Cantargia värderas till cirka 1,5 miljarder kronor. Cantargia har dock en betydligt större kostnadskostym och kassa för att matcha det.

Det finns en uppsjö av mindre bioteknikbolag som befinner sig i kliniska fas I- eller I/IIa-studier som värderas från ett par hundra miljoner till miljarder kronor. I det sammanhanget framstår Scandions värdering på cirka 70 Mkr efter genomförd nyemission som låg. Det framtida kapitalbehovet för SOC-101 är inte heller avskräckande i sammanhanget.

Tar sig SCO-101 igenom fas II-studierna med bra resultat så är uppsidan betydande. Det kan tänkas vara klart år 2021. Det är förhållandevis snabbt marscherat.

Pessimistiskt scenario

Processen att genomföra en fas II-studie är besvärlig med många steg. Det börjar med en ansökan till den berörda läkemedelsmyndigheten och redan där kan det gå snett eller ta längre tid än väntat. Aktieägare i Scandion ska kallt räkna med förseningar. Förseningarna kan bli kostsamma och kräva mer kapital.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Mycket talar för att Scandion kan bli en favorit bland de som sonderar mindre bioteknik-aktier. Flera saker lockar. Det starka persongalleriet. Den tydligt utstakade vägen framåt. Att det handlar om en helt ny typ av cancerterapi med bra preklinisk data. Inte minst värderingen är aptitlig. Rådet blir därför att teckna aktien.

Kom dock ihåg att risken är hög och den här typen av investering bara passar den som är beredd på att hela insatsen kan gå förlorad.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

  • Kundtillväxten ökar
  • Positiva forskningsresultat (Life Science)
  • Framgångsrik lansering utomlands
  • Lyckad prospektering (råvarubolag)
  • Inget priskrig från stark konkurrent
  • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = KöpOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.