ABB slog förväntningarna

Verkstadsjätten ABB slog konsensus både vad gäller omsättning och ebita-resultat för det det andra kvartalet Även orderingången steg mer än väntat.

”Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft. Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB. ”Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram.”

Omsättningen sjönk 14,2 procent till 6 154 miljoner dollar (7 171). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 623.

Ebita-resultatet uppgick till 651 miljoner dollar (825), väntat 411.

Resultatet efter skatt blev 319 miljoner dollar (64), analytikerkonsensus 112.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 dollar (0,03).

Orderingången landade på 6 054 miljoner dollar (7 401), vilket är 4 procent högre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 680 miljoner dollar jämfört med 0 miljoner dollar andra kvartalet 2019.

ABB skriver under avsnittet utsikter bland annat följande: ”Påverkan från covid-19 fortsätter att väga tungt på kortsiktiga prognoser för många slutmarknader, i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn. Vissa slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter och livsmedelsindustrin fortsätter att uppvisa en relativt god motståndskraft”.

I tredje kvartalet ser bolaget vissa förbättringar i ordernedgången på årsbasis.

” Påverkan från potentiella lättnader vad gäller covid-19 är fortsatt mycket osäkra. Mot bakgrund av detta förväntar sig ABB att se vissa förbättringar av ordernedgången på årsbasis redan under tredje kvartalet. Intäkterna förväntas förbli starkt påverkade jämfört med föregående år, med som bäst en viss återhämtning under fjärde kvartalet.”

Vidare uppger bolaget: ”ABB fortsätter att anpassa sin verksamhet och kostnadsbas för att skydda lönsamheten och förväntar sig en stabil rörelsemarginal på sekventiell bas. Företaget förväntar sig ett motståndskraftigt kassaflöde för helåret”.

Av rapporten framgår också att ABB avser att ge aktieägarna nettolikviden från avyttringen av Power Grids på 7,6-7,8 miljarder dollar. ABB kommer initialt att lansera ett aktieåterköpsprogram på 10 procent av företagets aktiekapital med start omgående. Detta representerar cirka 180 miljoner aktier utöver de som redan ingår i eget kapital.

ABB, MUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 6 054 5 812 4,2% 7 401 -18,2%
Nettoomsättning 6 154 5 623 9,4% 7 171 -14,2%
EBITA 651 411 58,4% 825 -21,1%
EBITA-marginal 10,6% 7,3% 11,5%
Nettoresultat 319 112 184,8% 64 398,4%
Resultat per aktie, USD 0,15 0,03 400,0%

Konsensusdata från Factset