Aegirbio lägger uppköpsbud på Dynamic Code värt 1,5 miljarder kronor

Läkemedelsbolaget Aegirbio har ingått avtal med aktieägare representerande 52,1 procent av aktierna i Dynamic Code om förvärv av aktier och teckningsoptioner i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i Aegirbio. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningsoptionsinnehavare erhåller ett vederlag i aktier i AegirBio motsvarande respektive teckningsoptions genomsynsvärde, 172 kronor minus relevant teckningskurs per aktie för teckningsoptionen. Den sammanlagda köpeskillingen är 1,5 miljarder kronor under förutsättning att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas.

Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt av att aktieägare representerande 95% av samtliga aktier i Dynamic Code, ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet senast tio bankdagar innan tillträdet den 1 november. För det fall sådan anslutning inte uppnås har båda parter rätt att skjuta upp tillträdet till den 1 december alternativt säga upp avtalet om inget uppskjutande sker eller om sådan anslutning inte sker senast tio bankdagar innan det uppskjutna tillträdet.

Transaktionen avses genomföras den 1 november. I samband med genomförandet av transaktionen kommer styrelsen att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förutsatt att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas kommer antalet utestående aktier i Aegirbio att öka med högst 5,16 miljoner aktier.

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Dynamic Codes aktie handlades fram till i somras på Pepins.

Dynamic Code hade 2020 en omsättning på 278 miljoner kronor. Bolaget har 60 anställda och sitt säte i Linköping.

”Med förvärvet kommer Aegirbio tillföras en omsättning på rullande 12 månader om cirka 500 miljoner kronor. Bolaget har ett kraftigt kassaflöde och för närvarande cirka 300 miljoner kronor i kassan. Detta kommer göra att Aegirbio kommer att ha resurser för att kunna genomföra fler förvärv för att stödja verksamheten”, skriver bolaget.