Arise minskar omsättning under första kvartalet

Vindkraftsbolaget Arise minskade omsättningen men redovisade ett oförändrat rörelseresultat i det första kvartalet. VD Daniel Johansson skriver att 2021 kan bli ett bra år resultatmässigt.
Vindkraft

Omsättningen sjönk 6,0% till 47 miljoner kronor (50). Production genererade 82 GWh (124) grön el. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år. Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 463 SEK/MWh (314), fördelat på el 450 SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 13 SEK/MWh (78).

Ebitda-resultat blev 23 miljoner kronor (26), med en ebitda-marginal på 48,9% (52,0).

Rörelseresultatet blev 7 miljoner kronor (7), med en rörelsemarginal på 14,9% (14,0).

Resultatet före skatt var 4 miljoner kronor (-7). Resultatet efter skatt blev -4 miljoner kronor (-7). Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,21).

Det operativa kassaflödet uppgick till 15 miljoner kronor (10).

Arise lämnar ingen prognos.

”Under första kvartalet har den egenägda produktionen uppnått god lönsamhet och det jämförbara resultatet före skatt för affärssegmentet uppgår till ca 10 mkr. Vi har sänkt våra finansiella kostnader dramatiskt och elmarknaden har återgått till mer normala förhållanden, efter fjolårets extrema våtår. Vi har fortsatt en stark tilltro till att elmarknaden kommer vara gynnsam för förnybar elproduktion i södra Sverige, där våra parker är belägna”, skriver VD Daniel Johansson i rapporten.

Arise-chefen uppger att bolaget arbetar för fullt med nya potentiella projekt i Polen, Storbritannien och Norge samt även Sverige.

”2021 har förutsättningar att bli ett bra år resultatmässigt, och 2022 har potential att bli ett ännu bättre år. Vi förfogar över vindkraftprojekt om nära 700 MW som bedöms vara redo för investeringsbeslut under 2021 och 2022”, skriver Johansson.

Arise, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 47 50 -6,0%
EBITDA 23 26 -11,5%
EBITDA-marginal 48,9% 52,0%
Rörelseresultat 7 7 0,0%
Rörelsemarginal 14,9% 14,0%
Resultat före skatt 4 -7
Nettoresultat -4 -7
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,21
Kassaflöde från löpande verksamhet 15 10 50,0%