”Bättre rustade än under finanskrisen”

Industrivärdens åtta portföljbolag står väl rustade i rådande ­pandemikris, säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm i en intervju med Affärsvärlden. Bolagen har starkare balans­räkningar och en mer decentraliserad beslutsstruktur än vid tidigare kriser.

Industrivärdens åtta portföljbolag står väl rustade i rådande ­pandemikris, säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm i en intervju med Affärsvärlden. Bolagen har starkare balans­räkningar och en mer decentraliserad beslutsstruktur än vid tidigare kriser.

Som första större bolag på börsen släppte Industrivärden sin kvartalsrapport förra veckan. Värdet på innehaven hade utvecklats lite sämre än börsen som helhet men ­samtidigt hade Industrivärden passat på att öka­ ­innehaven i flera bolag som ­Sandvik, SCA, Volvo och Handelsbanken.

Skuldsättningsgraden låg på 5 procent, vilket enligt bolaget ger ett betydande handlingsutrymme och hög investeringskapacitet.

Pandemin fortsätter att svepa över ­världen och samtidigt är börserna inte långt från all-time high. Hur ser du på det ­förhållandet?

”Pandemin är en exceptionell händelse som skapar stor oro och osäkerhet både på grund av smittspridningen och effekterna av de ­åtgärder som tas för att hålla tillbaka den. Men kanske framför allt för att vi inte ännu vet vilken utveckling den tar framöver. ­Konjunkturskiftningar har vi alla levt med men det här är en annorlunda kris. ­Samtidigt som vi måste förhålla oss till detta och noga följa våra bolag och börsen ur ett kort- och medelfristiga perspektiv är det viktigt att inte tappa sikten på längre sikt. Att fortsätta att fokusera på det som kan vara värdeskapande på längre sikt. Att börsen gått mycket starkt på sistone är nog främst drivet av den låga räntan och de stora stimulanspaket som lanserats”.

Hur står sig era innehav under krisen?

”Vår bedömning är att de är bättre ­rustade nu än under finanskrisen 2008. Det har delvis att göra med att de har starkare balansräkningar. 2008 hade många ­högre skuldsättning vilket gjorde mer utsatta. Bolagen har också jobbat mycket med att bli mer flexibla. Beslut tas idag närmare marknader och kunder.  Man har reducerat komplexiteten. Bolagen måste kunna vara snabbfotade och det är vår uppfattning att man gått framåt på det området. Det är mer decentraliserat idag med tydliga ansvarsområden där till exempel en lokal chef kan fatta nödvändiga beslut om en viss marknad viker. Ingen förutsåg ju pandemin, men det här är styrkor som ­kommer väl till pass även under en strukturomvandling eller en vanlig konjunkturnedgång.”

Fanns en pandemi med bland era risk­scenarios tidigare?

”Vi hade inte förutsett en global pandemin som den vi ser idag. För oss liksom de flesta andra kom det snabba och omfattande förloppet som en överraskning. Det är effekterna av åtgärderna som är svårast att ha med i beräkningarna.”

Kan det här vara början på en ny syn på risk för både bolag och investerare?

”Det här sätter fingret på hur känsligt systemet är för störningar. De globala megatrender som finns snabbas också på av krisen, inte minst digitaliseringen och det medför omfattande förändringar i olika branscher. Klimatriskerna är en fråga som nog kommer ytterligare i fokus framöver. Man måste hela tiden utmana sig själv vad gäller risker och möjligheter, och hela tiden hålla sig uppdaterad.”

Skapar digitalisering och andra accelererande megatrender i coronas spår möjligheter för er?

”För oss som långsiktig ägare är de väldigt viktiga. Kommer man fel där kan det bli problematiskt och vi har sett att omvandlingen går väsentligt ­fortare nu. Vi fokuserar på det i våra ­analyser och försöker bilda oss en upp­fattning om hur den påverkar våra bolag. Det kan också ha stor påverkan på vad man investerar i eller inte och vad vi som ägare trycker på i innehavsbolagen.

Det var ett tag sedan ni gjorde någon ny investering. Öppnar krisen möjligheter för det?

”Vi utvärderar det löpande, både genom egna analyser och de förfrågningar vi får. Vi ställer de möjligheterna mot att öka investeringarna i de existerande innehaven. De senaste åren har vi sett en fortsatt stor potential i flera av de bolag vi har, varför vi och har ökat när tillfälle ges. Vi har också jobbat med att komma ned i skuldsättning för att ha möjlighet att investera i ett tuffare marknadsläge. Vi ligger idag på en komfortabel nivå och har nyligen emitterat ett par obligationslån vilket också visar att vi har styrkan att ta in pengar för ytterligare investeringar om vi önskar”.

Klarar ni av eventuella nyemissioner i innehavsbolagen?

”Frågan om finansiering hamnar högt på agendan hos bolag när ­något som en pandemi inträffar och den osäkerhet som då uppstår på finansieringsmarknaden. Vi lägger ytterligare resurser på att se över balansräkningar och refinansieringsbehov för de åtta bolag vi har i portföljen. En anledning till att vi inte ska ha för hög skuldsättning är att kunna stödja bolagen vid behov. Det kan vara defensivt men också i offensiva ­syften som tilläggsförvärv. Ska vi kunna vara långsiktigt aktiva ägare är det viktigt att vi har en solid balansräkning som skapar handlingsutrymme.”

Ni har knappt fått några utdelningar i år. Hur påverkar det er?

”I år har vi fått 65 miljoner kronor (från ­Ericsson) mot omkring 4,1 miljarder ­kronor vid samma tidpunkt förra året och det visar vilken exceptionell händelse som pandemin är. Vi har låga förvaltningskostnader så på kort sikt är det inget problem. Över tid vill vi förstås att bolagen ska kunna dela ut pengar. Osäkerheten framöver är fortsatt stor och det är upp till styrelsen i varje bolag att föreslå utdelning. Men vi kan ju konstatera att pengarna finns kvar i bolagen.”

Hur arbetar ni med innehavsbolageni dagsläget. Har du nytta av ­erfarenheten från Industri Kapital under finans­krisen?

”Det extraordinära läget gör att arbetet blir mer intensivt. Både via styrelserna men också andra kontakter så det är mer jobb än vanligt. Visst har jag nytta av den erfarenheten. Det var mindre, fler och onoterade bolag då men frågeställningarna är i stort de samma. Man måste fråga sig om det finns bolag som kan få problem med likviditet eller refinansiering och efter ett tag också försöka förstå på vilken nivå som efterfrågan för varje bolag hamnar när den akuta krisen lagt sig. Bland innehavsbolagen pågick redan arbetet med hur man möter förstärkta megatrender. Effekterna kan variera kraftigt beroende på vilken bransch och var i värdekedjan man befinner sig. ­Ericsson ser ju till exempel starkare marknad i och med att krisen påskyndat digitaliseringen av samhället.”

I år skulle målet om 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser nås. Både era bolag och storbolag generellt ligger nu på den nivån. Hur drivande har du varit i frågan?

”Som långsiktig ägare tror vi att mångfald är viktigt för en bättre dynamik i beslutsprocesserna och genererar bättre resultat. Det handlar inte bara om könsfördelning utan mångfald i bred bemärkelse. Det är en viktig ägarfråga som vi driver bland annat via ­valberedningar. Vi har ägnat mycket energi åt att hitta bra och kompetenta ledamöter och det har tillkommit många nya ledamöter de senaste åren. Kraven på styrelserna ökar hela tiden och arbetet med att stärka kompetensen fortgår. Att hitta bra kandidater är inte svårt. Det är dock viktigt att fokus ligger på det specifika bolaget och matchningen mellan styrelsens sammansättning och den utveckling vi eftersträvar för bolaget.”

Nu när 40 procent verkar ha nåtts, vad blir nästa mål?

”Det finns många områden där man bör jobba med mångfaldsfrågor. Styrelserna i de stora börsbolagen har kommit ganska långt de senaste åren men inom områden som ledningsgrupper och ägarrepresentanter vore det bra med ytterligare mångfald.”

 

Helena Stjernholm
Ålder: Fyller 50 år 26 juli.
Bor: Bromma i Stockholm.
Familj: Man och två söner.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Karriär: Konsultbolaget Bain & Co 1997–1998, sedan riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Började som analytiker och slutade som partner och Sverigechef. VD för Industrivärden sedan 2015.
Uppdrag: Vice ordförande Ericsson, ledamot Volvo och Sandvik.

 

Sandvik största innehavet för Industrivärden

Innehav                       värde Mdr     andel röster

Sandvik                        27,4                12,5

Volvo                             22,8               24,4

Essity                             19,9                29,6

Handelsbanken            18,3               10,6

Ericsson                          8,1                15,1