Beijer Electronics tappar intäkter och vänder till förlust

Industrikommunikationsbolaget Beijer Electronics redovisar lägre intäkter och vänder till förlust i fjärde kvartalet 2020 jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen sjönk 15,7% till 350 miljoner kronor (415).

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (22).

Resultatet före skatt var -13,5 miljoner kronor (18,9).

Resultatet efter skatt blev -11,7 miljoner kronor (12,5). Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (0,44).

Orderingången backade till 397 miljoner kronor (407), en minskning med 2,5% mot föregående år.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år. Förutsatt en positiv utveckling under 2021 är avsikten att återuppta utdelningen 2022

Efter rapportperiodens utgång tecknade Westermo i januari ett leveransavtal om minst 250 miljoner kronor över en femårsperiod med tågtillverkaren Alstom.

Bolaget har beslutat om omstruktureringsprogram som innebär besparingar om 40-45 miljoner kronor på årsbasis.

”Sammanfattningsvis är vi inte är nöjda med vår nuvarande försäljning och resultatnivå som i allt väsentligt beror på externa faktorer”, kommenterar VD Per Samuelsson i bokslutskommunikén.

”På kort sikt råder det osäkerhet om den fortsatta utvecklingen men givet den information som finns tillgänglig i dagsläget bedömer vi att marknaden kan komma att återhämta sig under 2021. Det ger Beijer Group goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020 och därigenom kunna återuppta utdelningen”, fortsätter Per Samuelsson.

Beijer Electronics, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 397 407 -2,5%
Nettoomsättning 350 415 -15,7%
Rörelseresultat -5,2 22
Rörelsemarginal 5,3%
Resultat före skatt -13,5 18,9
Nettoresultat -11,7 12,5
Resultat per aktie, kronor -0,41 0,44
Utdelning per aktie, kronor 0,00 0,00