Dustin föreslår en utdelning på 2,20 kronor per aktie

Aktieägarna i IT-återförsäljaren Dustin kallas til årsstämma måndagen den 14 december.
Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Corona-pandemin kommer årsstämman, till skillnad mot vad som annonserats tidigare, att genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman fysiskt eller genom ombud.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén, Mattias Miksche och Morten Strand. Nyval föreslås av Stina Andersson och Gregor Bieler som styrelseledamöter. Caroline Berg har avböjt omval till styrelsen. Omval föreslås av Mia Brunell Livfors till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 december, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 15 december.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram på 1,33 miljoner teckningsoptioner.