Fabeges förvaltningsresultat sjönk

Fastighetsbolaget Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. .
.

Hyresintäkterna uppgick till 696 miljoner kronor (683), en ökning med 1,9% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 538 miljoner kronor (542), en minskning med 0,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 376 miljoner kronor (397), en minskning med 5,3% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 743 miljoner kronor (921).

Resultatet efter skatt blev 574 miljoner kronor (714), en minskning med 19,6% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 153 kronor (138).

Fabege, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 696 683 1,9%
Driftöverskott 538 542 -0,7%
Förvaltningsresultat 376 397 -5,3%
Resultat före skatt 743 921 -19,3%
Nettoresultat 574 714 -19,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 153 138 10,9%