Här är Riksbankens nya räntebesked

Riksbanken har lämnat besked om räntan.
Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Pontus Lundahl

Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,00%. Reporäntan väntas vara kvar på 0,00% under hela prognosperioden. Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00%.

Riksbanken ska under fjärde kvartalet köpa obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 68,5 miljarder kronor. Köptakten fortsätter således att trappas ner men ramen för tillgångsköpen på 700 miljarder kronor kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021.

Riksbanken skriver att att penningpolitiken behöver fortsatt ge stöd till den ekonomiska aktiviteten och att om inflationsutsikterna försvagas kan direktionen sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv.

Samtidigt öppnar direktionen nu samtidigt för att göra penningpolitiken mindre expansiv om inflationen annars påtagligt och varaktigt skulle riskera att överstiga målet.

Inflationstrycket väntas stiga de kommande åren med en starkare konjunktur. Den expansiva penningpolitiken bedöms vara en förutsättning för att inflationen mer varaktigt ska vara nära målet på 2%.

”Smittspridningen av coronaviruset har minskat och det ekonomiska läget ser ljusare ut. Men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortfarande måttligt. Genom att föra en expansiv penningpolitik bidrar Riksbanken till en fortsatt god utveckling i ekonomin och till att inflationen varaktigt kan vara nära målet”, skriver de.

I en snabbkommentar skriver Nordea att det första intrycket är att Riksbanken är något duvaktig.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

2020 2021 2022 2023 2024 kv 3*
KPI 0,5 (0,5) 1,6 (1,4) 1,7 (1,5) 1,8 (1,7) 2,3
KPIF 0,5 (0,5) 1,8 (1,5) 1,7 (1,4) 1,8 (1,7) 2,1
BNP −2,8 (−2,8) 4,2 (3,7) 3,7 (3,6) 1,9 (2,0) 1,8
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,3) 8,7 (8,6) 7,4 (7,7) 7,1 (7,4) 6,9
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2021 inom parentes.
* Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2024.
Källor: SCB och Riksbanken