Kraftigt minskad omsättning för Electrolux Professional

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Omsättningen sjönk 20,2% till 1 748 miljoner kronor (2 190). Likt tidigare hänförs detta till lägre försäljningsvolymer på grund av den pågående pandemin.

Bruttovinsten blev 568 miljoner kronor (733), med en bruttovinstmarginal på 32,5% (33,5).

Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (126), med en rörelsemarginal på 4,6% (5,8). Det inkluderar emellertid jämförelsestörande poster relaterade till omstruktureringsåtgärder på 77 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 73 miljoner kronor (122).

Resultatet efter skatt blev 77 miljoner kronor (128), en minskning med 39,8% mot föregående år. Det påpekas att på grund av kostnadsåtgärder och försäljningsåterhämtning så kunde vinsten förbättras sekventiellt gentemot andra kvartalet.

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (0,45), vilket innebär en minskning med 40,0% mot föregående år.

”Efter det utmanande andra kvartalet med sitt break-even-resultat är jag glad över att försäljningsåterhämtning och fortsatta kostnadsåtgärder förbättrade vinsten under kvartalet jämfört med det andra kvartalet”, säger VD:n Alberto Zanata.

Electrolux Professional, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 748 2 190 -20,2%
Bruttoresultat 568 733 -22,5%
Bruttoresultatmarginal 32,5% 33,5%
Rörelseresultat 81 126 -35,7%
Rörelsemarginal 4,6% 5,8%
Resultat före skatt 73 122 -40,2%
Nettoresultat 77 128 -39,8%
Resultat per aktie, kronor 0,27 0,45 -40,0%